VER, Södermanlands län, Miljögifter

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökningar av miljögifter som kan användas vid statusklassning. Ofta är det engångsundersökningar som kan liknas vid screening.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Södermanlands län
VER, Verifieringsövervakning
SCR, Screening
2010
-
Pågående
Södermanland
2015-01-23 08:35
2017-12-22 09:15

Mätning av prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i sediment, metaller och organiska ämnen.
Undersökningstyper
Startår 2012 Slutår 2012
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2012 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kadmium och kadmiumföreningar 2012 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Antracen 2012 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 2012 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Fluoranten 2012 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Hexaklorbensen 2012 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Hexaklorbutadien 2012 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Hexaklorcyklohexan 2012 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bly och blyföreningar 2012 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Naftalen 2012 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Nickel och nickelföreningar 2012 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Nonylfenol (4-nonylfenol) 2012 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Oktylfenol 2012 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Pentaklorbensen 2012 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Pentaklorfenol 2012 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Tributyltenn föreningar 2012 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Trifluralin 2012 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
DDT 2012 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(a)pyrene 2012 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(g,h,i)perylen 2012 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Indeno(1,2,3-cd)pyren 2012 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(b)fluoranten 2012 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(k)fluoranten 2012 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Särskilda förorenande ämnen 2012 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Zink 2012 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Koppar 2012 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Triclosan 2012 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bisfenol A 2012 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB