VER, Södermanlands län, Miljögifter

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökningar av miljögifter som kan användas vid statusklassning. Ofta är det engångsundersökningar som kan liknas vid screening.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Södermanlands län
VER, Verifieringsövervakning
SCR, Screening
2010
-
Pågående
Södermanland
2015-01-23 08:35
2017-12-22 09:15

Mätning av prioriterade ämnen, särskilda förorenande ämnen, andra metaller och organiska ämnen i fisk.
Undersökningstyper Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag
Startår 2006 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 0 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 0 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bromerad difenyleter 0 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 0 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dioxiner och dioxinlika föreningar 2010 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 2010 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexabromcyklododekaner (HBCDD) 2010 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dikofol 2010 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Särskilda förorenande ämnen 0 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning