RMÖ Grundvatten Västmanlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Länsstyrelsen i Västmanlands län har mellan 2010 och 2012 tagit prover i fem källor med utströmmande grundvatten. Syftet med undersökningarna har varit att undersöka innehållet av föroreningar och bedöma kemisk status enligt SGU FS 2008:2 i naturligt grundvatten.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västmanlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2010
2012
0
Västmanland
2015-02-17 15:05
2015-02-18 10:32

Undersökningstyper Grundvattenkemi, intensiv/integrerad
Startår 2010 Slutår 2012
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
Arsenik 2010 2012 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Kadmium och kadmiumföreningar 2010 2012 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2010 2012 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Bekämpningsmedel 2010 2012 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Klorid 2010 2012 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Konduktivitet 2010 2012 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Ammonium 2010 2012 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Nitrat 2010 2012 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Sulfat 2010 2012 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Bensen 2010 2012 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
1,2-dikloretan 2010 2012 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Bly och blyföreningar 2010 2012 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Nickel och nickelföreningar 2010 2012 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Polyaromatiska kolväten (PAH) 2010 2012 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Triklormetan (kloroform) 2010 2012 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Krom 2010 2012 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Zink 2010 2012 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Koppar 2010 2012 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Trikloreten och Tetrakloreten 2010 2012 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Benso(a)pyrene 2010 2012 2 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län