Screeningundersökningar av Vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Nationwide screening of WFD priority substances. SWECO VIAK Screening Report 2007:1, se referens ID 51209

Screening i Norra Östersjöns vattendistrikt av vattendirektivets 33 prioriterade ämnen, se referens ID 51226

Screening av vattendirektivets 33 prioriterade ämnen och 8 andra förorenande ämnen i 50 limniska ytvattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt , se referens ID 51429
Ej granskad
Miljögiftssamordning
SCR, Screening
2006
2009
0
Västmanland
2015-02-24 13:57
2015-02-24 15:22

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar Vattenkemi i vattendrag
Startår 2006 Slutår 2009
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kadmium och kadmiumföreningar 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Alaklor 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Antracen 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Atrazin 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bensen 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bromerad difenyleter 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kloroalkaner, C10-13 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Klorfenvinfos 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Klorpyrifos 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
1,2-dikloretan 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Diklormetan 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Diuron 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Endosulfan 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Fluoranten 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Hexaklorbensen 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Hexaklorbutadien 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Hexaklorcyklohexan 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Isoproturon 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bly och blyföreningar 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Naftalen 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Nickel och nickelföreningar 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Nonylfenol (4-nonylfenol) 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Oktylfenol 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Pentaklorbensen 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Pentaklorfenol 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Polyaromatiska kolväten (PAH) 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Simazin 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Tributyltenn föreningar 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Triklorbensener 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Triklormetan (kloroform) 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Trifluralin 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Aldrin 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Dieldrin 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Endrin 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
DDT 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Isodrin 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Koltetraklorid 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Tetrakloretylen 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Trikloretylen 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(a)pyrene 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(g,h,i)perylen 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Indeno(1,2,3-cd)pyren 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(b)fluoranten 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(k)fluoranten 2006 2009 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB