KÖ, Kalix kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll vid kommunala reningsverk i Töre älv och Sangis älv.
År 2012 utökades provtagningen till 4 gånger per år. I Töreälven finns en nationell övervakningsstation (flodmynning) som används som jämförelse med provpunkt nedströms reningsverket i Töre.

År 2015 undersöktes Mjöträsket vid tre tillfällen (fyra stationer i sjön).
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Kalix kommun
KÖ, kommunal övervakning
2007
-
Pågående
Norrbotten
2015-11-26 11:35
2019-04-03 12:00

Kommunal övervakning i sjöar
Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 2015 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 2015 2015 Tre gånger Kalix kommun
Kemisk syreförbrukning, Mn 2015 2015 Tre gånger Kalix kommun
Ljusförhållanden 2015 2015 Tre gånger Kalix kommun
Vattenfärg 2015 2015 Tre gånger Kalix kommun
Näringsämnen 2015 2015 Tre gånger Kalix kommun
Totalkväve 2015 2015 Tre gånger Kalix kommun
Totalfosfor 2015 2015 Tre gånger Kalix kommun
Ammonium 2015 2015 Tre gånger Kalix kommun
TOC 2015 2015 Tre gånger Kalix kommun
Nitrat + nitrit 2015 2015 Tre gånger Kalix kommun
Temperaturförhållande 2015 2015 Tre gånger Kalix kommun
Temperatur 2015 2015 Tre gånger Kalix kommun
Salthaltsförhållanden 2015 2015 Tre gånger Kalix kommun
Konduktivitet 2015 2015 Tre gånger Kalix kommun
Försurning 2015 2015 Tre gånger Kalix kommun
pH 2015 2015 Tre gånger Kalix kommun
Sulfat 2015 2015 Tre gånger Kalix kommun
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2015 2015 Tre gånger Kalix kommun
Klorid 2015 2015 Tre gånger Kalix kommun
Kalcium 2015 2015 Tre gånger Kalix kommun
Absorbans 2015 2015 Tre gånger Kalix kommun
Magnesium 2015 2015 Tre gånger Kalix kommun