Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
I projektet utvecklar IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Lantbruksuniversitet verktyg och arbetssätt för att bedöma internbelastningen i sjöar. Forskare kommer även att mäta och utvärdera de åtgärder som utförs inom Rich Waters, för att kunna ge konkreta exempel på hur kommuner och andra kan minska övergödningen från sjöbottnar på ett kostnadseffektivt sätt.
http://extra.lansstyrelsen.se/lifeiprichwaters/sv/battre-vatten---sa-gor-vi-skillnad/Sidor/overgodning-fran-sjobottnar.aspx
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Annat
2019
-
Pågående
Stockholm
2019-01-31 10:01
2022-11-10 16:25

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 2019 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 2019 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorofyll a 2019 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden 2019 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 2019 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 2019 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 2019 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 2019 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 2019 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 2019 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kisel 2019 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 2019 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 2019 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 2019 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 2019 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 2019 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammoniak 2019 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 2019 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 2019 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 2019 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 2019 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 2019 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 2019 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2019 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 2019 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 2019 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 2019 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 2019 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 2019 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 2019 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fluor 2019 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö