Lomsmuren

  • Skyddat område
  • EU ID: SE0630017
  • Inkluderas i EU-rapporteringar
  • Förlängning av förvaltningscykel 2
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Nu kan du välja att se material ifrån en specifik vattenförvaltningscykel med ”Val av förvaltningscykel”, ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett i vilken förvaltningscykel den är inlagd. I förvaltningscykel 1 och 2 ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I de pågående Förlängning av cykel 2 och Förvaltningscykel 3 ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Kategorier
Natura 2000 SPA Fågeldirektivet
Natura 2000 SCI Habitatdirektivet
EU ID
SE0630017
Svenskt ID
SE0630017
Latitud
60.5189
Longitud
16.919
Storlek
6,6 km2
Lagtextsreferens
Miljöbalken (1998:808) 7 kap. 27-29 b §§, Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., Naturvårdsverkets förteckning (NFS 2007:1) över naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken
Ingår i cykler
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016)
Förlängning av förvaltningscykel 2
Metadata
Rapporteringslänk

Områdesinformation

Ansvarig
KaraktärLomsmuren is a large complex of bogs built up with three concentric and two excentric bog parts. The single units of the bog are free from trees but are separated by morain islands and curtains of trees along the few ditches. There are however up till one km free sight over the single units. Some bog units are separated by lagg-fens. Lomsjön is a shallow dystrof lake almost overgrown by reeds. It is an important lake for resting as well as staging birds.
KvalitetLomsmuren is a most interesting and well-developed complex of mires with large open dome-shaped bogs. It is one of the largest and the only remaining reasonably well-preserved complex of bogs in the region. The bird fauna is rich and well-documented. Together with Lomsjön this is one of the most valuable sites in the region for birds bound to wetlands. Some ditches has been dug especially at the borders of the bogs and the lake Lomsjön has been lowered. Lomsmuren and Lomsjön is of National interest to environmental care and the site is included in the Plan for protection of mires in Sweden.
Sammaställningsdatum2000-02-01
SAC-Datum201103
SCI Föreslaget Datum200007
SCI-Datum200501
SPA-Datum200007
Uppdaterat Datum2012-08-01
Datakälla
http://nvpub.vic-metria.nu/n2000/rest/omrade/SE0630017
Naturvårdsverket

Artinformation

B - FåglarBivråk
Enkelbeckasin
Fiskgjuse
Grönbena
Järpe
Ljungpipare
Orre
Storspov
Sångsvan
Tofsvipa
Trana
Törnskata
I - Ryggradslösa djurCitronfläckad kärrtrollslända
Datakälla
http://nvpub.vic-metria.nu/n2000/rest/omrade/SE0630017/arter
Naturvårdsverket

Naturtyper

7110Högmossar384,7 ha
9080Lövsumpskog7,7 ha
3160Myrsjöar17,7 ha
7230Rikkärr1 ha
91D0Skogsbevuxen myr20,8 ha
9010Taiga10,7 ha
7140Öppna mossar och kärr83,6 ha
Datakälla
http://nvpub.vic-metria.nu/n2000/rest/omrade/SE0630017/naturtyper
Naturvårdsverket

Vattenförekomster kopplade till området

Vatten Vatten koppling ValueStatusProtectedArea
Övarlappande eller delvis inom
Övarlappande eller delvis inom