Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Törnebybäcken (WA28961080)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Törnebybäcken (WA28961080)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Törnebybäcken (WA28961080)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Törnebybäcken (WA28961080)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 10:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kalmar - 08
Kommun
Kalmar - 0880
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE76077
Åtgärdsområde
Kalmar-Snärjebäcken-Nävraån
Startår
1977
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6280669
SWEREF99 TM Östlig: 579182

RT 90 2,5 gon V - X: 6281910
RT 90 2,5 gon V - Y: 1529840

WGS84 Latitud: 56.6634529679
WGS84 Longitud: 16.2918659148

ETRS-89 Latitud: 56.66344
ETRS-89 Longitud: 16.29185

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi TÖ03 F.d. Järnvägen
RMÖ, Kalmar län Påväxtalger TÖ03
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 TÖ03 F.d. Järnvägen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   4 gånger per år 1977 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 1977 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden   4 gånger per år 1977 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 1977 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 4 gånger per år 1977 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Näringsämnen   4 gånger per år 1977 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1977 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1977 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 1977 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1977 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 1977 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 1977 -
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen   1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Alaklor 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Antracen 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Endosulfan 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Fluoranten 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Hexaklorbensen 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Hexaklorbutadien 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Oktylfenol 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Pentaklorbensen 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Triklorbensener 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Trifluralin 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Aldrin 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Dieldrin 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Endrin 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen DDT 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Isodrin 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten 1 gång per år 2010 2011
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Temperaturförhållande   4 gånger per år 1977 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1977 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1977 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1977 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Försurning   4 gånger per år 1977 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Försurning pH 4 gånger per år 1977 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1977 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Kalmar län Påväxtalger Påväxt-kiselalger   En gång 2011 2011
RMÖ, Kalmar län Påväxtalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2011 2011
RMÖ, Kalmar län Påväxtalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2011 2011

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKÖ, Kontrollprogram Kalmar KommunFörsurning
Näringsämnen
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar länPrioriterade ämnenAlaklor
Prioriterade ämnenAldrin
Prioriterade ämnenAntracen
Prioriterade ämnenBenso(a)pyrene
Prioriterade ämnenBenso(b)fluoranten
Prioriterade ämnenBenso(g,h,i)perylen
Prioriterade ämnenBenso(k)fluoranten
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenBromerad difenyleter
Prioriterade ämnenDDT
Prioriterade ämnenDi(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP)
Prioriterade ämnenDieldrin
Prioriterade ämnenEndosulfan
Prioriterade ämnenEndrin
Prioriterade ämnenFluoranten
Prioriterade ämnenHexaklorbensen
Prioriterade ämnenHexaklorbutadien
Prioriterade ämnenHexaklorcyklohexan
Prioriterade ämnenIndeno(1,2,3-cd)pyren
Prioriterade ämnenIsodrin
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenNonylfenol (4-nonylfenol)
Prioriterade ämnenOktylfenol
Prioriterade ämnenPentaklorbensen
Prioriterade ämnenPolyaromatiska kolväten (PAH)
Prioriterade ämnenTributyltenn föreningar
Prioriterade ämnenTrifluralin
Prioriterade ämnenTriklorbensener
Operativ övervakningKÖ, Kontrollprogram Kalmar KommunNäringsämnen