Meny

Meny

Ett verktyg för att nå bättre vatten
VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten. VISS förvaltas idag av Länsstyrelsen i Kalmar.

I VISS finns klassningar och kartor över alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. För dessa vatten kan du bland annat hitta information om:

Statusklassning. Här finner du bland annat en övergripande bedömning av hur vattnet mår (ekologisk status och kemisk status) men även underliggande bedömningar på till exempel fisk och försurning.

Miljökvalitetsnormer. Bestämmelser om kraven på kvaliteten i vattnet. Miljökvalitetsnormer är styrande för myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar.

Miljöövervakning. För att ta reda på hur vattnet mår, tas olika prover vid utpekade platser, så kallade övervakningsstationer. VISS är ett metadataregister över Sveriges vattenrelaterade miljöövervakning. Så här finner du den miljöövervakning som sker i nationell och regional regi. VISS innehåller inte uppgifter om mätvärden utan bara data om var och vad som mäts inom olika miljöövervakningsprogram.

Skyddade områden. VISS har register över skyddade områden som ingår i vattenförvaltningsförordningen. VISS är dock inte huvudansvarig för originaluppgifterna utan det ligger på en rad andra myndigheter.

Åtgärder. Vilka vattenrelaterade åtgärder som görs i Sverige är en ny del i VISS som är under utveckling. Idag kan man hitta lite genomförda åtgärder i kartan som kommer från andra databaser. Under senhösten 2013 skall det vara möjligt att se vilka åtgärder som har gjorts eller planeras.

Rapporteringen till EU. Uppgifterna som matas in i VISS används till att rapportera hur Sveriges vatten mår till EU.

 VISS-Hjälp. Mycket av informationen som finns i VISS kan vara svår att förstå om man inte är insatt i alla termer som används inom vattenförvaltningen. Därför finns VISS-hjälp som förklarar olika begrepp.
Länk till VISS-Hjälp.

water_bowl_white_bg.jpg

Senast uppdaterad: 2013-07-11 14:36