Utbildningsåtgärd kopplad till kemiskstatus av grundvatten förekomsten SE648299-153218

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0227894
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Utbildningsåtgärden innefattar rådgivning till berörda parter i form av Greppa näringen och med framför allt fokus på växtskyddsmedel och näringsbelastning. Befintliga analysresultat visar att Bekämpningsmedlet BAM (2,6-Diklorbensamid) har detekterats. BAM är idag är förbjuden men har tidigare använts i bl.a. totalbekämpningsmedlet Totex strö för ogräsbekämpning av grusgångar, banvallar m.m. I två av provpunkterna i förekomsten har prov tagits i grundvattenrör vid ett tillfälle 2012. Det föreligger en osäkerhet om dessa rör är i sand och gruslagret i förekomsten eller i lerlagret. I dessa prover har flera ämnen uppmätts i förhöjhda halter, men då representativiteten av provet är osäker i detta fall så bidrar inte resultatet till att förekomsten får otillfredställande status. Däremot ger resultaten en indikation på de ämnen som utgör en risk för grundvattenförekomsten. I grundvattenrören har bekämpningsmedlet Bentazon detekterats i samt bekämpningsmedlet Klopyralid och Terbutylazin. Klorid har uppmätts i halter över riktvärdet (140mg/l, riktvärde: 100mg/l). Ammonium har också uppmätts i halter långt över riktvärdet 5,2 resp 18 mg/l (riktvärde 1,5mg/l). Störst potentiell risk samt påverkan kan härledas till dagvatten och annan avrinning från hårdgjorda ytor dvs. Vägar och bebyggelse, men även jordbruk förekommer inom förekomsten vilket bedöms riskera att påverka vattenkvaliteten.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Kunskapsspridande aktivitet
 
Utbildning
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
1 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2015-03-09 16:12
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Senast uppdaterad
2019-09-26 14:05
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Webmaster VISS
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Kommun Söderköping - 0582
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Län
Östergötland - 05
Kommun
Söderköping - 0582

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar