Kartgalleri

Välj karta utifrån dina behov. Kartgalleriet kommer att fyllas på efterhand. En hjälp för kartorna finns här.

 • Vattenkartan

  Webbgis som visar data från VISS - vattenförekomster, statusklassningar, riskbedömningar, åtgäder och påverkansbedömningar mm. 

 • Enkla kartan

  Kartan kan även öppnas i enklare utförande vilket passar bra för mindre skärmar. Innehåller statusklassningar, miljökvalitetsnormer och indelning av vatten. 

  youtube transp.png Film om enkla kartan

 • Status, risk, påverkan och åtgärder 2016-2021

  Statusklassningar, påverkanskällor, riskbedömningar samt förslag till åtgärder 2021 och framåt. Tredje förvaltningscykeln. Den här kartpresentationen gör det lätt att förstå. 

 • Vattenmyndighetens data på GeodataKatalogen

  Hämta geodata från VISS på Länsstyrelsernas Geodatakatalog.  Geodatan hittas lättast genom att filtrera på ansvarig organisation och markera Vattenmyndigheterna. 

   

 • Övergödningskartan

  Använd kartan för att planera åtgärder mot övergödning. Utöver information från VISS, såsom riskbedömning, statusklassificeringar och åtgärdsbehov, finns här också relevant information från Jordbruksverket, MSB, Naturvårdsverket, SGU, Skogsstyrelsen, SLU och SMHI.