Meny

Meny

Välkommen till VISS öppna API

Titta gärna på exempelsidan om du är intresserad av att använda VISS API.
Här finns även WMS:er som hör till klassningarna i VISS


Samtliga tjänster från VISS har ett antal gemensamma parametrar:
Alla parametrar skickas i QueryString, t.ex. http://viss.lansstyrelsen.se/api?method=someservice&apikey=xxxx&format=json&parameter1name=parameter1value
Det spelar absolut inte någon roll i vilken ordning parametrar anges.
De parametrar som måste anges för samtliga tjänster är:
Svar från API cachas normalt för att minska svarstiden.
Om du verkligen behöver färsk data så kan du lägga till parametern ignorecache=true
De tjänster som finns tillgängliga är följande:

allwaterclassificationmotivations

Denna metod stödjer följande format:
  • XML
  • Json

Beskrivning

Returnerar en lista med klassningar gjorda på vatten.

Metoden har stöd för följande parametrar

  • managementcycleidentifier
    Anger förvaltningscykel
  • reportunitoption
    Upprepningsbar
  • watercategory
    Anger namn för vilka/vilken vattenkategori resultatet önskas
  • watercategoryidentifier
    Anger identifierare för vilka/vilken vattenkategori resultatet önskas
  • country
    Anger för vilket land resultatet önskas
  • auth
    Anger för vilken myndighet resultatet önskas
  • rbd
    Anger för vilken distriktsindelning resultatet önskas
  • countycode
    Anger för vilket län resultatet önskas
  • municipalitycode
    Anger för vilken kommun resultatet önskas
  • basin
    Anger för vilket huvudavrinningsområde resultatet önskas
  • protectedareatype
    Anger om vattnen skall ingå i någon speciell typ av skyddat område
  • parameter
    Upprepningsbar
    Anger namn på den/de parametrar som resultat önskas för
  • parameteridentifier
    Upprepningsbar
    Anger identifierare på den/de parametrar som resultat önskas för
  • parameterclassification
    Anger vilken klassning bedömningen skall ha för att komma med i resultet
  • parameterclassificationidentifier
    Upprepningsbar
    Anger vilken klassning bedömningen skall ha för att komma med i resultet
  • parameterversion
    Anger namn för vilken version en bedömningen skall ha för att komma med i resultet
  • parameterversionidentifier
    Anger identifierare för vilken version en bedömningen skall ha för att komma med i resultet
  • waterpublicid
    Anger publikt ID för ett vatten
    Värdet kan vara MS_CD (t ex WA36815517), VISS EU_CD (t ex SE658352-163189) eller UUID (t ex BEA37E68-7D3C-4A0F-9716-757D843C6F52) för ett vatten
  • watereucd
    Anger VISS EU_CD för ett vatten
    Obsolet! Använd istället parametern "waterpublicid"
  • freetextsearch
  • includeunclassified
    Ange värde true för att inkludera vatten som saknar klassning för angivna parametrar
  • workarea
    Anger ett Delområde/Ansvarsområde, Lokalvattensamverkan, Vattenrådsområde eller Åtgärdsområde
  • ignorequeryparametervalidation
    Möjlighet att stänga av valideringen av angivna sökparametrar.

Exempel på svar i XML-format

basins

Denna metod stödjer följande format:
  • XML
  • Json

Beskrivning

Returnerar en lista på alla huvudavrinningsområden som finns i VISS
Visa utförlig beskrivning

Exempel på svar i XML-format

competentauthorities

Denna metod stödjer följande format:
  • Json
  • XML

Beskrivning

Returnerar en lista över myndigheter som finns i systemet
Visa utförlig beskrivning

Exempel på svar i XML-format

coordinateinfo

Denna metod stödjer följande format:
  • XML
  • Json

Beskrivning

Returnerar information om angiven koordinat. Informationen innehåller kommun, distriktsindelning, delavrinningsområde, huvudavrinningsområde, etc, samt information om de vatten som ligger närmast den angivna punkten.

Metoden har stöd för följande parametrar

  • x
    Krävs
    Värde för X-koordinat
  • y
    Krävs
    Värde för Y-koordinat
  • radius
    Avstånd, i meter, från given punkt att söka efter närliggande vatten. Om inget värde anges räknas radien som 0
  • coordinateformat
    Krävs
    Format på den givna koordinaten
  • managementcycleidentifier
    Anger förvaltningscykel

Exempel på svar i XML-format

counties

Denna metod stödjer följande format:
  • Json
  • XML

Beskrivning

Returnerar en lista över samtliga län som finns i systemet
Visa utförlig beskrivning

Exempel på svar i XML-format

effectparameters

Denna metod stödjer följande format:
  • Json
  • XML

Beskrivning

Returnerar en lista över alla parametrar som används som effekt på åtgärder och förbättringsbehov

Exempel på svar i XML-format

getcapabilities

Denna metod stödjer följande format:
  • XML
  • Json

Beskrivning

Returnerar en lista med samtliga tjänster som ingår i VISS öppna API

Exempel på svar i XML-format

improvements

Denna metod stödjer följande format:
  • Json
  • XML

Beskrivning

Returnerar en lista med förbättringsbehov

Metoden har stöd för följande parametrar

  • auth
    Anger för vilken myndighet resultatet önskas
  • rbd
    Anger för vilken distriktsindelning resultatet önskas
  • countycode
    Anger för vilket län resultatet önskas
  • municipalitycode
    Anger för vilken kommun resultatet önskas
  • basin
    Anger för vilket huvudavrinningsområde resultatet önskas
  • subbasin
  • waterpublicid
    Anger publikt ID för ett vatten
    Värdet kan vara MS_CD (t ex WA36815517), VISS EU_CD (t ex SE658352-163189) eller UUID (t ex BEA37E68-7D3C-4A0F-9716-757D843C6F52) för ett vatten
    Om ett värde anges ignoreras alla andra parametrar.
  • watereucd
    Anger VISS EU_CD för ett vatten
    Obsolet! Använd istället parametern "waterpublicid"
    Värdet kan vara VISS EU_CD för en vattenförekomst, RSTID för en rinnsträcka, VYID för en yta etc.
    Om ett värde anges ignoreras alla andra parametrar.
  • workarea
    Anger ett Delområde/Ansvarsområde, Lokalvattensamverkan, Vattenrådsområde eller Åtgärdsområde
  • swpressuretypeidentifier
    Upprepningsbar
  • gwpressuretypeidentifier
    Upprepningsbar
  • swimpacttypeidentifier
    Upprepningsbar
  • gwimpacttypeidentifier
    Upprepningsbar
  • parameteridentifier
    Upprepningsbar
    Anger identifierare på den/de parametrar som resultat önskas för
  • watercategoryidentifier
    Upprepningsbar
    Anger identifierare för vilka/vilken vattenkategori resultatet önskas

Exempel på svar i XML-format

latestwaterclassificationmotivations

Denna metod stödjer följande format:
  • XML
  • Json

Beskrivning

Returnerar en lista med klassningar gjorda på vatten.
Visa utförlig beskrivning

Metoden har stöd för följande parametrar

  • managementcycleidentifier
    Anger förvaltningscykel
  • waterdataset
    Obsolet! Använd istället parametern "managementcycleidentifier"
  • reportunitoption
    Upprepningsbar
  • watercategory
    Anger namn för vilka/vilken vattenkategori resultatet önskas
  • watercategoryidentifier
    Anger identifierare för vilka/vilken vattenkategori resultatet önskas
  • country
    Anger för vilket land resultatet önskas
  • auth
    Anger för vilken myndighet resultatet önskas
  • rbd
    Anger för vilken distriktsindelning resultatet önskas
  • countycode
    Anger för vilket län resultatet önskas
  • municipalitycode
    Anger för vilken kommun resultatet önskas
  • basin
    Anger för vilket huvudavrinningsområde resultatet önskas
  • protectedareatype
    Anger om vattnen skall ingå i någon speciell typ av skyddat område
  • parameter
    Upprepningsbar
    Anger namn på den/de parametrar som resultat önskas för
  • parameteridentifier
    Upprepningsbar
    Anger identifierare på den/de parametrar som resultat önskas för
  • parameterclassification
    Anger vilken klassning bedömningen skall ha för att komma med i resultet
  • parameterversion
    Anger namn för vilken version en bedömningen skall ha för att komma med i resultet
  • waterpublicid
    Anger publikt ID för ett vatten
    Värdet kan vara MS_CD (t ex WA36815517), VISS EU_CD (t ex SE658352-163189) eller UUID (t ex BEA37E68-7D3C-4A0F-9716-757D843C6F52) för ett vatten
  • watereucd
    Anger VISS EU_CD för ett vatten
    Obsolet! Använd istället parametern "waterpublicid"
  • workarea
    Anger ett Delområde/Ansvarsområde, Lokalvattensamverkan, Vattenrådsområde eller Åtgärdsområde
  • includeunclassified
    Ange värde true för att inkludera vatten som saknar klassning för angivna parametrar
  • numberofitems
    Det antal poster som skall returneras. Om inget anges 10 poster

Exempel på svar i XML-format

managementcycles

Denna metod stödjer följande format:
  • Json
  • XML

Beskrivning

En lista över de förvaltningscykler som finns definierade i VISS

Exempel på svar i XML-format

measurecostfields

Denna metod stödjer följande format:
  • Json
  • XML

Beskrivning

Returnerar en lista med samtliga kostnadsfält som finns för åtgärder i systemet

Exempel på svar i XML-format

measureecosystemdependingimpacts

Denna metod stödjer följande format:
  • XML
  • Json

Beskrivning

Returnerar information om vilka Ecosystem Depending Impacts som finns samt vilka klassningar de kan ha

Exempel på svar i XML-format

measureecosystemdependingimpactsmotivations

Denna metod stödjer följande format:
  • XML
  • Json

Beskrivning

Returnerar en lista med bedömningar av ekosystemsberoende miljöproblem

Metoden har stöd för följande parametrar

  • managementcycleidentifier
    Anger förvaltningscykel
  • waterdataset
    Obsolet! Använd istället parametern "managementcycleidentifier"
  • reportunitoption
    Upprepningsbar
  • watercategory
    Anger namn för vilka/vilken vattenkategori resultatet önskas
  • watercategoryidentifier
    Anger identifierare för vilka/vilken vattenkategori resultatet önskas
  • auth
    Anger för vilken myndighet resultatet önskas
  • rbd
    Anger för vilken distriktsindelning resultatet önskas
  • countycode
    Anger för vilket län resultatet önskas
  • municipalitycode
    Anger för vilken kommun resultatet önskas
  • basin
    Anger för vilket huvudavrinningsområde resultatet önskas
  • waterpublicid
    Anger publikt ID för ett vatten
    Värdet kan vara MS_CD (t ex WA36815517), VISS EU_CD (t ex SE658352-163189) eller UUID (t ex BEA37E68-7D3C-4A0F-9716-757D843C6F52) för ett vatten
  • watereucd
    Anger VISS EU_CD för ett vatten
    Obsolet! Använd istället parametern "waterpublicid"
    Värdet kan vara VISS EU_CD för en vattenförekomst, RSTID för en rinnsträcka, VYID för en yta etc.
  • workarea
    Anger ett Delområde/Ansvarsområde, Lokalvattensamverkan, Vattenrådsområde eller Åtgärdsområde
  • ecosystemdependingimpacttypeidentifier
  • parameterclassification
    Anger vilken klassning bedömningen skall ha för att komma med i resultet
  • parameterclassificationidentifier
    Upprepningsbar
    Anger vilken klassning bedömningen skall ha för att komma med i resultet
  • parameterversion
    Anger namn för vilken version en bedömningen skall ha för att komma med i resultet
  • recursive

Exempel på svar i XML-format

measureflags

Denna metod stödjer följande format:
  • Json
  • XML

Beskrivning

Returnerar en lista över samtliga åtgärdsflaggor som finns i systemet

Exempel på svar i XML-format

measuregroundwaterimpactmotivations

Denna metod stödjer följande format:
  • XML
  • Json

Beskrivning

Returnerar en lista med bedömningar av påverkan på grundvatten

Metoden har stöd för följande parametrar

  • managementcycleidentifier
    Anger förvaltningscykel
  • waterdataset
    Obsolet! Använd istället parametern "managementcycleidentifier"
  • reportunitoption
    Upprepningsbar
  • watercategory
    Anger namn för vilka/vilken vattenkategori resultatet önskas
  • watercategoryidentifier
    Anger identifierare för vilka/vilken vattenkategori resultatet önskas
  • auth
    Anger för vilken myndighet resultatet önskas
  • rbd
    Anger för vilken distriktsindelning resultatet önskas
  • countycode
    Anger för vilket län resultatet önskas
  • municipalitycode
    Anger för vilken kommun resultatet önskas
  • basin
    Anger för vilket huvudavrinningsområde resultatet önskas
  • waterpublicid
    Anger publikt ID för ett vatten
    Värdet kan vara MS_CD (t ex WA36815517), VISS EU_CD (t ex SE658352-163189) eller UUID (t ex BEA37E68-7D3C-4A0F-9716-757D843C6F52) för ett vatten
  • watereucd
    Anger VISS EU_CD för ett vatten
    Obsolet! Använd istället parametern "waterpublicid"
    Värdet kan vara VISS EU_CD för en vattenförekomst, RSTID för en rinnsträcka, VYID för en yta etc.
  • workarea
    Anger ett Delområde/Ansvarsområde, Lokalvattensamverkan, Vattenrådsområde eller Åtgärdsområde
  • gwimpacttype
    Upprepningsbar
  • gwimpacttypeidentifier
    Upprepningsbar
  • parameterclassification
    Anger vilken klassning bedömningen skall ha för att komma med i resultet
  • parameterclassificationidentifier
    Upprepningsbar
    Anger vilken klassning bedömningen skall ha för att komma med i resultet
  • parameterversion
    Anger namn för vilken version en bedömningen skall ha för att komma med i resultet
  • recursive

Exempel på svar i XML-format

measuregroundwaterimpacts

Denna metod stödjer följande format:
  • XML
  • Json

Beskrivning

Returnerar information om vilka Ground Water Impacts som finns samt vilka klassningar de kan ha

Exempel på svar i XML-format

measuregroundwaterimpacttypes

Denna metod stödjer följande format:
  • Json
  • XML

Beskrivning

Returnerar en lista med grundvattenrelaterade miljöproblem

Exempel på svar i XML-format

measuregroundwaterpressuremotivations

Denna metod stödjer följande format:
  • XML
  • Json

Beskrivning

Returnerar en lista med bedömningar av påverkan på ytvatten

Metoden har stöd för följande parametrar

  • managementcycleidentifier
    Anger förvaltningscykel
  • waterdataset
    Obsolet! Använd istället parametern "managementcycleidentifier"
  • reportunitoption
    Upprepningsbar
  • watercategory
    Anger namn för vilka/vilken vattenkategori resultatet önskas
  • watercategoryidentifier
    Anger identifierare för vilka/vilken vattenkategori resultatet önskas
  • auth
    Anger för vilken myndighet resultatet önskas
  • rbd
    Anger för vilken distriktsindelning resultatet önskas
  • countycode
    Anger för vilket län resultatet önskas
  • municipalitycode
    Anger för vilken kommun resultatet önskas
  • basin
    Anger för vilket huvudavrinningsområde resultatet önskas
  • waterpublicid
    Anger publikt ID för ett vatten
    Värdet kan vara MS_CD (t ex WA36815517), VISS EU_CD (t ex SE658352-163189) eller UUID (t ex BEA37E68-7D3C-4A0F-9716-757D843C6F52) för ett vatten
  • watereucd
    Anger VISS EU_CD för ett vatten
    Obsolet! Använd istället parametern "waterpublicid"
    Värdet kan vara VISS EU_CD för en vattenförekomst, RSTID för en rinnsträcka, VYID för en yta etc.
  • workarea
    Anger ett Delområde/Ansvarsområde, Lokalvattensamverkan, Vattenrådsområde eller Åtgärdsområde
  • gwpressuretype
    Upprepningsbar
  • gwpressuretypeidentifier
    Upprepningsbar
  • parameterclassification
    Anger vilken klassning bedömningen skall ha för att komma med i resultet
  • parameterclassificationidentifier
    Upprepningsbar
    Anger vilken klassning bedömningen skall ha för att komma med i resultet
  • parameterversion
    Anger namn för vilken version en bedömningen skall ha för att komma med i resultet
  • recursive

Exempel på svar i XML-format

measuregroundwaterpressures

Denna metod stödjer följande format:
  • XML
  • Json

Beskrivning

Returnerar information om vilka Surface Water Pressures som finns samt vilka klassningar de kan ha

Exempel på svar i XML-format

measures

Denna metod stödjer följande format:
  • Json
  • XML

Beskrivning

En lista med de åtgärder som matchar givna sökkriterier

Metoden har stöd för följande parametrar

  • auth
    Anger för vilken myndighet resultatet önskas
  • rbd
    Anger för vilken distriktsindelning resultatet önskas
  • countycode
    Anger för vilket län resultatet önskas
  • municipalitycode
    Anger för vilken kommun resultatet önskas
  • basin
    Anger för vilket huvudavrinningsområde resultatet önskas
  • waterpublicid
    Anger publikt ID för ett vatten
    Värdet kan vara MS_CD (t ex WA36815517), VISS EU_CD (t ex SE658352-163189) eller UUID (t ex BEA37E68-7D3C-4A0F-9716-757D843C6F52) för ett vatten
    Om ett värde anges ignoreras alla andra parametrar.
  • watereucd
    Anger VISS EU_CD för ett vatten
    Obsolet! Använd istället parametern "waterpublicid"
    Värdet kan vara VISS EU_CD för en vattenförekomst, RSTID för en rinnsträcka, VYID för en yta etc.
    Om ett värde anges ignoreras alla andra parametrar.
  • measuresarea
    Anger ett Åtgärdsområde
  • operationalarea
    Anger ett Lokalvattensamverkansområde
  • subunit
    Anger ett Delområde/Ansvarsområde
  • watercouncil
    Anger ett Vattenrådsområde
  • measuretype
    Upprepningsbar
  • measuretypereqursive
  • swpressuretypeidentifier
    Upprepningsbar
  • gwpressuretypeidentifier
    Upprepningsbar
  • swimpacttypeidentifier
    Upprepningsbar
  • gwimpacttypeidentifier
    Upprepningsbar
  • ecosystemdependingimpacttypeidentifier
    Upprepningsbar
  • measurestatusidentifier
    Upprepningsbar
  • measureflagidentifier
    Upprepningsbar
  • MeasureFlagSearchOption
    Anger om sökning på flaggor skall innefatta åtgärder som innehåller minst en eller samtliga av de valda flaggorna

Exempel på svar i XML-format

measuresecosystemdependingimpacttypes

Denna metod stödjer följande format:
  • Json
  • XML

Beskrivning

Returnerar en lista med ekosystemsberoende miljöproblem

Exempel på svar i XML-format

measurestatuses

Denna metod stödjer följande format:
  • Json
  • XML

Beskrivning

En lista över de åtgärdsstatusar som finns i systemet

Exempel på svar i XML-format

measuresurfacewaterimpactmotivations

Denna metod stödjer följande format:
  • XML
  • Json

Beskrivning

Returnerar en lista med bedömningar av påverkan på ytvatten

Metoden har stöd för följande parametrar

  • managementcycleidentifier
    Anger förvaltningscykel
  • waterdataset
    Obsolet! Använd istället parametern "managementcycleidentifier"
  • reportunitoption
    Upprepningsbar
  • watercategory
    Anger namn för vilka/vilken vattenkategori resultatet önskas
  • watercategoryidentifier
    Anger identifierare för vilka/vilken vattenkategori resultatet önskas
  • auth
    Anger för vilken myndighet resultatet önskas
  • rbd
    Anger för vilken distriktsindelning resultatet önskas
  • countycode
    Anger för vilket län resultatet önskas
  • municipalitycode
    Anger för vilken kommun resultatet önskas
  • basin
    Anger för vilket huvudavrinningsområde resultatet önskas
  • waterpublicid
    Anger publikt ID för ett vatten
    Värdet kan vara MS_CD (t ex WA36815517), VISS EU_CD (t ex SE658352-163189) eller UUID (t ex BEA37E68-7D3C-4A0F-9716-757D843C6F52) för ett vatten
  • watereucd
    Anger VISS EU_CD för ett vatten
    Obsolet! Använd istället parametern "waterpublicid"
    Värdet kan vara VISS EU_CD för en vattenförekomst, RSTID för en rinnsträcka, VYID för en yta etc.
  • workarea
    Anger ett Delområde/Ansvarsområde, Lokalvattensamverkan, Vattenrådsområde eller Åtgärdsområde
  • swimpacttype
    Upprepningsbar
  • swimpacttypeidentifier
    Upprepningsbar
  • parameterclassification
    Anger vilken klassning bedömningen skall ha för att komma med i resultet
  • parameterclassificationidentifier
    Upprepningsbar
    Anger vilken klassning bedömningen skall ha för att komma med i resultet
  • parameterversion
    Anger namn för vilken version en bedömningen skall ha för att komma med i resultet
  • recursive

Exempel på svar i XML-format

measuresurfacewaterimpacts

Denna metod stödjer följande format:
  • XML
  • Json

Beskrivning

Returnerar information om vilka Surface Water Impacts som finns samt vilka klassningar de kan ha

Exempel på svar i XML-format

measuresurfacewaterimpacttypes

Denna metod stödjer följande format:
  • Json
  • XML

Beskrivning

Returnerar en lista med ytvattenrelaterade miljöproblem

Exempel på svar i XML-format

measuresurfacewaterpressuremotivations

Denna metod stödjer följande format:
  • XML
  • Json

Beskrivning

Returnerar en lista med bedömningar av påverkan på ytvatten

Metoden har stöd för följande parametrar

  • managementcycleidentifier
    Anger förvaltningscykel
  • waterdataset
    Obsolet! Använd istället parametern "managementcycleidentifier"
  • reportunitoption
    Upprepningsbar
  • watercategory
    Anger namn för vilka/vilken vattenkategori resultatet önskas
  • watercategoryidentifier
    Anger identifierare för vilka/vilken vattenkategori resultatet önskas
  • auth
    Anger för vilken myndighet resultatet önskas
  • rbd
    Anger för vilken distriktsindelning resultatet önskas
  • countycode
    Anger för vilket län resultatet önskas
  • municipalitycode
    Anger för vilken kommun resultatet önskas
  • basin
    Anger för vilket huvudavrinningsområde resultatet önskas
  • waterpublicid
    Anger publikt ID för ett vatten
    Värdet kan vara MS_CD (t ex WA36815517), VISS EU_CD (t ex SE658352-163189) eller UUID (t ex BEA37E68-7D3C-4A0F-9716-757D843C6F52) för ett vatten
  • watereucd
    Anger VISS EU_CD för ett vatten
    Obsolet! Använd istället parametern "waterpublicid"
    Värdet kan vara VISS EU_CD för en vattenförekomst, RSTID för en rinnsträcka, VYID för en yta etc.
  • workarea
    Anger ett Delområde/Ansvarsområde, Lokalvattensamverkan, Vattenrådsområde eller Åtgärdsområde
  • swpressuretype
    Upprepningsbar
  • swpressuretypeidentifier
    Upprepningsbar
  • parameterclassification
    Anger vilken klassning bedömningen skall ha för att komma med i resultet
  • parameterclassificationidentifier
    Upprepningsbar
    Anger vilken klassning bedömningen skall ha för att komma med i resultet
  • parameterversion
    Anger namn för vilken version en bedömningen skall ha för att komma med i resultet
  • recursive

Exempel på svar i XML-format

measuresurfacewaterpressures

Denna metod stödjer följande format:
  • XML
  • Json

Beskrivning

Returnerar information om vilka Surface Water Pressures som finns samt vilka klassningar de kan ha

Exempel på svar i XML-format

measuretextfields

Denna metod stödjer följande format:
  • Json
  • XML

Beskrivning

Returnerar en lista över samtliga textfält som finns för åtgärder i systemet

Exempel på svar i XML-format

measuretypes

Denna metod stödjer följande format:
  • Json
  • XML

Beskrivning

Returnerar en lista med åtgärdskategorier

Exempel på svar i XML-format

measureworkflags

Denna metod stödjer följande format:
  • Json
  • XML

Beskrivning

Returnerar en lista över samtliga åtgärdsarbetsflaggor som finns i systemet

Exempel på svar i XML-format

mkn

Denna metod stödjer följande format:
  • XML
  • Json

Beskrivning

Returnerar en lista med miljökvalitetsnormer för vatten

Metoden har stöd för följande parametrar

  • watercategory
    Upprepningsbar
    Anger namn för vilka/vilken vattenkategori resultatet önskas
  • country
    Anger för vilket land resultatet önskas
  • auth
    Anger för vilken myndighet resultatet önskas
  • rbd
    Anger för vilken distriktsindelning resultatet önskas
  • countycode
    Anger för vilket län resultatet önskas
  • municipalitycode
    Anger för vilken kommun resultatet önskas
  • basin
    Anger för vilket huvudavrinningsområde resultatet önskas
  • protectedareatype
    Anger om vattnen skall ingå i någon speciell typ av skyddat område
  • waterpublicid
    Anger publikt ID för ett vatten
    Värdet kan vara MS_CD (t ex WA36815517), VISS EU_CD (t ex SE658352-163189) eller UUID (t ex BEA37E68-7D3C-4A0F-9716-757D843C6F52) för ett vatten
  • watereucd
    Anger VISS EU_CD för ett vatten
    Obsolet! Använd istället parametern "waterpublicid"
  • workarea
    Anger ett Delområde/Ansvarsområde, Lokalvattensamverkan, Vattenrådsområde eller Åtgärdsområde
  • includeworkingdraft
    Inkludera MKN som inte är fastställd

Exempel på svar i XML-format

mknexemptions

Denna metod stödjer följande format:
  • XML
  • Json

Beskrivning

Returnerar en lista med samtliga undantag som finns för miljökvalitetsnormer i systemet

Exempel på svar i XML-format

mknexemptiontypes

Denna metod stödjer följande format:
  • Json
  • XML

Beskrivning

Returnerar en lista över samtliga undantagstyper för MKN som finns i systemet

Exempel på svar i XML-format

mknlesserdemands

Denna metod stödjer följande format:
  • Json
  • XML

Beskrivning

Returnerar en lista över samtliga sänkta krav för MKN som finns i systemet

Exempel på svar i XML-format

mknrespites

Denna metod stödjer följande format:
  • XML
  • Json

Beskrivning

Returnerar en lista med samtliga tidsfrister som finns för miljökvalitetsnormer i systemet

Exempel på svar i XML-format

mknsectiondefinitions

Denna metod stödjer följande format:
  • Json
  • XML

Beskrivning

Returnerar en lista över samtliga MKN-sektioner som finns definierade i systemet, samt vilka krav dessa sektioner kan ha

Exempel på svar i XML-format

monitoringstations

Denna metod stödjer följande format:
  • XML
  • Json

Beskrivning

Returnerar en lista med de övervakningsstationer som finns i angivet sökintervall

Metoden har stöd för följande parametrar

  • waterdataset
    Avser det vatten som övervakningsstationen är kopplad till/ligger i
  • reportunitoption
    Avser det vatten som övervakningsstationen är kopplad till/ligger i
  • watercategory
    Anger namn för vilka/vilken vattenkategori resultatet önskas
  • country
    Anger för vilket land resultatet önskas
  • auth
    Anger för vilken myndighet resultatet önskas
  • rbd
    Anger för vilken distriktsindelning resultatet önskas
  • countycode
    Anger för vilket län resultatet önskas
  • municipalitycode
    Anger för vilken kommun resultatet önskas
  • basin
    Anger för vilket huvudavrinningsområde resultatet önskas
  • protectedareatype
    Anger om vattnen skall ingå i någon speciell typ av skyddat område
  • stationeucd
    Anger EU_CD för en övervakningsstation

Exempel på svar i XML-format

monitoringstationusageparameterclassificationmotivationservice

Denna metod stödjer följande format:
  • Json
  • XML

Beskrivning

Returnerar en lista över bedömningar för parametrar för användning av övervakningsstationer

Metoden har stöd för följande parametrar

  • watercategory
    Upprepningsbar
    Anger namn för vilka/vilken vattenkategori resultatet önskas
  • watercategoryidentifier
    Upprepningsbar
    Anger identifierare för vilka/vilken vattenkategori resultatet önskas
  • country
    Anger för vilket land resultatet önskas
  • auth
    Anger för vilken myndighet resultatet önskas
  • rbd
    Anger för vilken distriktsindelning resultatet önskas
  • countycode
    Anger för vilket län resultatet önskas
  • municipalitycode
    Anger för vilken kommun resultatet önskas
  • basin
    Anger för vilket huvudavrinningsområde resultatet önskas
  • protectedareatype
    Anger om vattnen skall ingå i någon speciell typ av skyddat område
  • workarea
    Anger ett Delområde/Ansvarsområde, Lokalvattensamverkan, Vattenrådsområde eller Åtgärdsområde

Exempel på svar i XML-format

monitoringstationusageparameterclassifications

Denna metod stödjer följande format:
  • Json
  • XML

Beskrivning

Returnerar en lista över samtliga klassifikationer för parametrar för användning av övervakningsstationer

Exempel på svar i XML-format

monitoringstationusageparameters

Denna metod stödjer följande format:
  • Json
  • XML

Beskrivning

Returnerar en lista över samtliga parametrar för användning av övervakningsstationer

Exempel på svar i XML-format

municipalities

Denna metod stödjer följande format:
  • Json
  • XML

Beskrivning

Returnerar en lista över samtliga kommuner som finns i systemet