Meny

Meny

VISS API Console

VISS tillhandahåller ett REST-API för att hämta data
Denna "console" är ett utvecklingshjälpmedel där de olika tjänsterna kan testas för att se hur de fungerar.
För att kunna testa anrop krävs att du har en apinyckel. Om du är registrerad kan en nyckel genereras under Mina sidor.
Ett .NET-bibliotek med samtliga typer (klasser) som används finns att ladda ner här

allwaterclassificationmotivations

 • Returnerar en lista med klassningar gjorda på vatten.

basins

 • Returnerar en lista på alla huvudavrinningsområden som finns i VISS Visa utförlig beskrivning

competentauthorities

 • Returnerar en lista över myndigheter som finns i systemet Visa utförlig beskrivning

coordinateinfo

 • Returnerar information om angiven koordinat. Informationen innehåller kommun, distriktsindelning, delavrinningsområde, huvudavrinningsområde, etc, samt information om de vatten som ligger närmast den angivna punkten.

counties

 • Returnerar en lista över samtliga län som finns i systemet Visa utförlig beskrivning

effectparameters

 • Returnerar en lista över alla parametrar som används som effekt på åtgärder och förbättringsbehov

getcapabilities

 • Returnerar en lista med samtliga tjänster som ingår i VISS öppna API

improvements

 • Returnerar en lista med förbättringsbehov

latestwaterclassificationmotivations

 • Returnerar en lista med klassningar gjorda på vatten. Visa utförlig beskrivning

managementcycles

 • En lista över de förvaltningscykler som finns definierade i VISS

measurecostfields

 • Returnerar en lista med samtliga kostnadsfält som finns för åtgärder i systemet

measureecosystemdependingimpacts

 • Returnerar information om vilka Ecosystem Depending Impacts som finns samt vilka klassningar de kan ha

measureecosystemdependingimpactsmotivations

 • Returnerar en lista med bedömningar av ekosystemsberoende miljöproblem

measureflags

 • Returnerar en lista över samtliga åtgärdsflaggor som finns i systemet

measuregroundwaterimpactmotivations

 • Returnerar en lista med bedömningar av påverkan på grundvatten

measuregroundwaterimpacts

 • Returnerar information om vilka Ground Water Impacts som finns samt vilka klassningar de kan ha

measuregroundwaterimpacttypes

 • Returnerar en lista med grundvattenrelaterade miljöproblem

measuregroundwaterpressuremotivations

 • Returnerar en lista med bedömningar av påverkan på ytvatten

measuregroundwaterpressures

 • Returnerar information om vilka Surface Water Pressures som finns samt vilka klassningar de kan ha

measures

 • En lista med de åtgärder som matchar givna sökkriterier

measuresecosystemdependingimpacttypes

 • Returnerar en lista med ekosystemsberoende miljöproblem

measurestatuses

 • En lista över de åtgärdsstatusar som finns i systemet

measuresurfacewaterimpactmotivations

 • Returnerar en lista med bedömningar av påverkan på ytvatten

measuresurfacewaterimpacts

 • Returnerar information om vilka Surface Water Impacts som finns samt vilka klassningar de kan ha

measuresurfacewaterimpacttypes

 • Returnerar en lista med ytvattenrelaterade miljöproblem

measuresurfacewaterpressuremotivations

 • Returnerar en lista med bedömningar av påverkan på ytvatten

measuresurfacewaterpressures

 • Returnerar information om vilka Surface Water Pressures som finns samt vilka klassningar de kan ha

measuretextfields

 • Returnerar en lista över samtliga textfält som finns för åtgärder i systemet

measuretypes

 • Returnerar en lista med åtgärdskategorier

measureworkflags

 • Returnerar en lista över samtliga åtgärdsarbetsflaggor som finns i systemet

mkn

 • Returnerar en lista med miljökvalitetsnormer för vatten

mknexemptions

 • Returnerar en lista med samtliga undantag som finns för miljökvalitetsnormer i systemet

mknexemptiontypes

 • Returnerar en lista över samtliga undantagstyper för MKN som finns i systemet

mknlesserdemands

 • Returnerar en lista över samtliga sänkta krav för MKN som finns i systemet

mknrespites

 • Returnerar en lista med samtliga tidsfrister som finns för miljökvalitetsnormer i systemet

mknsectiondefinitions

 • Returnerar en lista över samtliga MKN-sektioner som finns definierade i systemet, samt vilka krav dessa sektioner kan ha

monitoringstations

 • Returnerar en lista med de övervakningsstationer som finns i angivet sökintervall

monitoringstationusageparameterclassificationmotivationservice

 • Returnerar en lista över bedömningar för parametrar för användning av övervakningsstationer

monitoringstationusageparameterclassifications

 • Returnerar en lista över samtliga klassifikationer för parametrar för användning av övervakningsstationer

monitoringstationusageparameters

 • Returnerar en lista över samtliga parametrar för användning av övervakningsstationer

municipalities

 • Returnerar en lista över samtliga kommuner som finns i systemet Visa utförlig beskrivning

parameterclassifications

 • Returnerar en lista över alla klassningar som används för parametrar på vatten i VISS

parametervalues

 • Returnerar en lista med samtliga parametervärden som används av parametrar i VISS Visa utförlig beskrivning

parameterversions

 • Returnerar en lista med de versioner som finns för parametrar Visa utförlig beskrivning

prioritizedsubstances

 • Returnerar en lista över alla prioriterade ämnen, för både yt- och grundvatten, som finns i systemet

protectedareacategories

 • Returnerar en lista över alla kategorier av skyddade områden som finns i systemet

qualityfactors

 • Returnerar en lista med samtliga kvalitetsfaktorer som finns i systemet

referencevalueunits

 • Returnerar en lista med samtliga enheter som kan användas för referensvärden i VISS

riverbasindistricts

 • Retunerar en lista med alla vattendistrikt i VISS

subbasins

 • Returnerar en lista på alla delavrinningsområden som finns i VISS Visa utförlig beskrivning

watercategories

 • Returnerar en lista på samtliga vattenkategorier som finns i VISS och vilka parameterar som är giltliga på vattenkategorin.

waterclassificationmotivations

 • Returnerar en lista med klassningar gjorda på vatten.

waterdatasets

 • Returnerar en lista över de tillgängliga dataset som finns i systemet. Visa utförlig beskrivning

watergeneraldescription

 • Returnerar en lista med allmän beskrivning för angivna vatten

waterparameterclassificationstatistics

 • Returnerar statistik för vald parameter inom vald geografi

waterparameters

 • Returnerar en lista med alla parametrar som har en koppling till vatten Visa utförlig beskrivning

waterriskclassifications

 • Returnerar en lista med Risk-bedömningar gjorda på vatten.

waters

 • Returnerar en lista med vatten Visa utförlig beskrivning

waterstatusstatistics


 • Returnerar statistik för statusparametrar i angivet område.
  Minst en parameter måste anges.
  Om kommun anges finns ingen anledning att ange län, eftersom en kommun alltid helt ingår i ett län.

workareas

 • Returnerar en lista över arbetsområden som finns i VISS Visa utförlig beskrivning