Återkoppla biflöden till magasin eller huvudfåra.

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0340078
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Åtgärder för att möjliggöra vandring av fisk och andra vattenlevande organismer till biflöden i reglerade vattendrag. Det kan till exempel omfatta tröskling eller terrassering av biflödets mynningsområden. Det är oklart om och var dessa åtgärder i så fall är aktuella och ytterligare kartläggning behövs.Sädvajaure och Skellefteälvens huvudfåra samt biflöden uppströms Sädvajaure är utpekade som särskilt värdefulla vatten på grund av storvuxen rödingstam, ursprunglig öringstam och storvuxen öringstam. Inkluderar även Rebnisjaure med uppströmsliggande vattendrag. Nedströms Jäggaure finns en överfallsdamm som syftar till att hålla uppe nivån i sjön. För att fisk ska kunna passera uppströms förbi dammen krävs konnektivitetsåtgärd.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 20 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Möjliggöra upp- och nedströmspassage
 
Återkoppla biflöden till magasin eller huvudfåra
Åtgärdsinformation
Extern databas
Dammregister (SMHI)
Åtgärdens ID i extern databas
{E4DF0EAB-0451-4811-812B-C72026951990}
Livslängd
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2017-12-19 10:17
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Senast uppdaterad
2019-09-26 19:01
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Webmaster VISS
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Hornavan - WA57865719
Vatten Galtisjaure - WA98940622
Vatten Grutaurbäcken - WA44055255
Vatten Hannojåkka - WA78091978
Vatten Illitj-Jåkkå - WA71271111
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Norge - NO
Myndighet
1. Bottenviken - SE1
Distrikt
1. Bottenviken (nationell del) - SE1
Åtgärdsområde
Skellefteälven med kustvatten - AREA00407
Delområde/Ansvarsområde
Västerbotten - AREA00277
Skellefteälven med kustvatten - AREA00407
Södra delområdet - AREA00503
Huvudavrinningsområde
Skellefteälven - SE20000
Vatten
Riebnesströmmen - WA58211411
Radnejaurälven - WA65886212
Skommarbäcken - WA97209643
Laxbäcken - WA86160773
Båtsaströmmen - WA24080241
Län
Norrbotten - 25
Västerbotten - 24
Kommun
Arjeplog - 2506

Arbetsflaggor

Flagga Version
Arbetsmaterial
Arbetsmaterial
Beslutad
Arbetsmaterial

Miljömålskoppling

Miljömål

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Positiv
16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för vattenkraft
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar– Annat
Förändring av hydrologisk regim - vattenkraft

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Morfologiska förändringar och kontinuitet
Morfologiska förändringar
Kontinuitetsförändringar