Tillämpad teknik uppfyller Bästa Möjliga Teknik (BMT) - Södra Cell Mönsterås AB

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0403430
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Södra Cell Mönsterås AB uppvisar god prestanda vad gäller utsläppshalt av kväve och fosfor, och kan troligen anses uppfylla nivån för Bästa möjliga teknik. Verksamhetens utsläpp av kväve och fosfor ligger under nedre gräns för BAT-slutsatser.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Genomförd
Åtgärdskategori
Utsläppsreduktion miljöfarlig verksamhet
 
Utsläppsbehandlande åtgärder - Industri
 
Tillämpad teknik uppfyller bästa möjliga teknik (BMT) för massaindustri
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
0 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2020-02-27 15:27
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Kalmar län
Senast uppdaterad
2020-03-31 17:14
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Kalmar län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Miljöreda Södra Cell Mönsterås - 12506
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Alsterån-Mönsterås - AREA00425
Delområde/Ansvarsområde
Smålandskusten - AREA00258
Huvudavrinningsområde
Kustområde - SE74075
Län
Kalmar - 08
Kommun
Mönsterås - 0861

Arbetsflaggor

Flagga Version
Arbetsmaterial

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

EffektCAS/IDFöreg. schablonvärdeAkt. schablonvärdeÖkning/MinskningEnhetVärde
Totalkväve TOT_N Saknas Saknas
Totalfosfor TOT_P Saknas Saknas

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Punktkällor - IED-industri

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen