Ekologiskt funktionella kantzoner i urban miljö - Molkomsälven

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0425871
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Åtgärden gäller den sträcka av vattenförekomsten som berörs av hus, bebyggelse och hårdgjorda ytor. Anlagda ytor i närområdet och på svämplanet leder till påverkan på både den naturliga flödesregimen och den naturliga sedimentregimen. Det kan påverka den hydromorfologiska statusen i vattenförekomsten. Det kan innebära att kvaliteten på strukturen och funktionen hos akvatiska ekosystem i vattenförekomsten och dess närområde försämras, vilket i sin tur försämrar förutsättningarna för god ekologisk status. Ekologiskt funktionella kantzoner i närområdet minskar påverkanstrycket av urban markanvändning på vattenförekomsten. Bredden på zonen har beräknats utifrån svämplanets och närområdesutbredning. Omfattningen av åtgärden kan vara överskattad för många vattenförekomster.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Hektar
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärder för att minska påverkan från urban markanvändning
 
Kantzoner – urban markanvändning
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Länsstyrelsen i Värmlands län
Åtgärden skapades
2020-03-27 10:50
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Värmlands län
Senast uppdaterad
2020-03-27 10:52
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Värmlands län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Molkomsälven - WA45189546
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Norge - NO
Myndighet
5. Västerhavet - SE5
Distrikt
5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde
Alsterälven - AREA00287
Delområde/Ansvarsområde
Värmland - AREA00268
Huvudavrinningsområde
Göta älv - SE108000
Vatten
Molkomsälven - WA45189546
Län
Värmland - 17
Kommun
Karlstad - 1780

Arbetsflaggor

Flagga Version
Arbetsmaterial

Synergieffekter

Synergieffekter

4. Förändrade habitat genom fysisk påverkan Positiv
4.3 Morfologiska förändringar Positiv

Miljömålskoppling

Miljömål

16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar– Annat
Förändring av hydrologisk regim - annat
Förändring av morfologiskt tillstånd - annat
Förändring av morfologiskt tillstånd - annat: urban markanvändning

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Morfologiska förändringar och kontinuitet
Morfologiska förändringar