Rådgivning till jordbruksverksamhet

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0465158
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021) Förlängning av förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Jordbruket påverkar vattnet genom utsläpp av näringsämnen och växtskyddsmedel samt fysisk påverkan som påverkan de biologiska livsmiljöerna negativt. Rådgivning till verksamheter som bidrar till dessa problem är ett viktigt verktyg för att minska jordbrukets påverkan på vatten. Rådgivning är ett viktigt verktyg för att de av vattenmyndigheterna prioriterade åtgärderna för att minska näringsläckage (strukturkalkning, våtmarker, skyddszoner, anpassade skyddszoner, fånggrödor, vårbearbetning och precisionsgödsling) ska kunna genomföras på rätt plats med hänsyn till de lokala förhållandena. Rådgivning kan också syfta till att genomföra åtgärder som förbättrar dräneringen (underhåll av diken och dräneringssystem), samt genomförandet av övriga åtgärder som kan minska näringsläckaget från jordbruk (exempelvis tvåstegsdiken, kalkfilterdiken, direktsådd eller anläggning av grundvattenbildande våtmarker).
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärder för att minska påverkan från lantbruk och hästgårdar
 
Rådgivning - Jordbruk och trädgårdsföretag samt djurhållande verksamheter
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
5 år
Startår
2021
Slutår
2027
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2021-06-23 15:23
Åtgärden skapades av
Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Rävahavet - WA47210548
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Norge - NO
Myndighet
1. Bottenviken - SE1
Distrikt
1. Bottenviken (nationell del) - SE1
Åtgärdsområde
Norra Bottenviken kust - AREA00410
Piteälven med kustvatten - AREA00405
Delområde/Ansvarsområde
Norbotten Kust - AREA00419
Norra Bottenviken kust - AREA00410
Norrbottern - AREA00278
Norra delområdet - AREA00502
Piteälven med kustvatten - AREA00405
Huvudavrinningsområde
HALDENVASSDRAGET/IDDEFJORDEN - 1
Till annat land - SE000
Kustområde - SE12013
Vatten
Rävahavet - WA47210548
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Piteå - 2581

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

EffektCAS/IDFöreg. schablonvärdeAkt. schablonvärdeÖkning/MinskningEnhetVärde
TOT_P Saknas Minskning Kilogram/år

Finansieringskällor

Finansieringskällor

Finansieringskälla Procentsats Kommentar
Jordbruksverket - Miljöersättningar 0

Synergieffekter

Synergieffekter

2. Miljögifter Positiv

Miljömålskoppling

Miljömål

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Positiv
11. Myllrande våtmarker Positiv
4. Giftfri miljö Positiv
7. Ingen övergödning Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt förstärks eller åtgärden påverkas inte i ett förändrat klimat.

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Jordbruk

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen