NMÖ, Nationellt program övervakning stormusslor

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Nationellt program för stormusslor 2010-2021

I juni 2009 antog Naturvårdsverket det förslag till Nationell övervakning av stormusslor som under 2008-2009 tagits fram av Länsstyrelsen i Jönköping, i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet och en styrgrupp med länsstyrelserepresentanter.

Målet med den nationella musselövervakningen är att:

-analysera de långsiktiga trenderna hos stormusselbestånd i sötvatten nationellt.
-att bedöma ett urval av de svenska stormusselbestånden avseende artsammansättning, föryngring – som indikator på ett naturligt ekosystem.
-att avgöra om antropogen påverkan leder till oönskade effekter på stormusselbestånd i sjöar och vattendrag.
-att följa förändringar i populationsstorlek och täthet samt förändringar i ålders- /storleksstrukturen i ett urval avgränsade bestånd av stormusslor.

Länstyrelsen i Jönköping ansvarar för Unio- och anodontaarterna
Länsstyrelsen i Västernorrland ansvarar för Margaritifera.

Informationen i detta program kommer läggas in centralt.
Länen ska bara mata in sin egen Regionala data i GRMÖ, Gemnesamt delprogram för stormusslor.

Vissa vatten kommer att finnas med både som RMÖ-vatten (innan 2010) och NMÖ-vatten (f.r.o.m. 2010).
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
NMÖ, Nationell miljöövervakning
2010
2021
Under uppbyggnad
2011-02-24 14:06
2011-02-24 14:17
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.