RMÖ, Makroalger kust, Östergötland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet är att övervaka artsammansättning och djuputbredning av stora alger för att få en uppfattning om miljötillståndet i kustvattnet. Vegetationen speglar framför allt näringsbelastning och ger en bild av den biologiska mångfalden under vattnet. Fleråriga makroalger, som t.ex. blåstång och ålgräs, utgör viktiga livsmiljöer för många organismer. Genom att studera vilka arter som finns och hur djupt dessa växer kan vi få en uppfattning om miljötillståndet. Undersökningarna ger underlag för statusbedömning, uppföljning av miljömål och åtgärdsarbete.

Miljöövervakning av vegetationsklädda bottnar har pågått sedan 2007. Programmets omfattning har från och med 2021 minskat i omfattning, från elva till sju kluster. Fyra kluster besöks numer vart tredje år och tre kluster vart sjätte år. I varje kluster undersöks tre transekter. Undersökningarna utförs samordnat med Motala ströms vattenvårdsförbund.

Resultaten ger underlag till bedömning av status inom EU:s ramdirektiv för vatten och havsmiljödirektiv, samt uppföljning av de svenska miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Ett rikt växt- och djurliv. Dessutom finns kopplingar till Agenda 2030:s globala mål Hav och marina resurser samt Ekosystem och biologisk mångfald.
Läs mer
Ej godkänd
2013-06-26 10:28
Inrapporterat dubbelt
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Östergötlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2007
-
Pågående
Östergötland
Södermanland
2011-03-07 08:47
2022-01-13 09:34
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Arköfjärden 3 SE648345-156685 Stora Kuggen E 07 Arköfjärden sek namn Havet
2 Bosöfjärden 2 SE649405-156337 Röbraskär E 02 Bosöfjärden sek namn Havet
3 Bråvikens kustvatten - västra delen 2 SE648998-157087 Låga Skären E 05 Bråvikens kustvatten Havet
4 Bråvikens kustvatten - östra delen 3 SE649025-157985 Bråvikens kustvatten - östra delen 3 Ka 07 Bråvikens kustvatten Havet
5 Hesselöfjärden (ref) 2 SE645765-155943 Ref Stora Gåssankan E 23 Hesselöfjärden Havet
6 Kvädöfjärden 2 SE643621-155757 Larshagsudden E 29 Kvädöfjärden Havet
7 Kärrfjärden (ref) 2 SE646899-156744 Ref Östra Kärröklabben E 14 Kärrfjärden Havet
8 St Annas skärgårdsvatten 2 SE647677-157129 Dromhals mellersta transekt E 17 St Anna skärgårds kustvatten Havet
9 Trännöfjärden 3 SE647816-155195 Vårholmen E 11 Trännöfjärden Havet
10 Ytteröområdet 2 SE645665-157082 Västra Grässkärs södra transekt E 20 Ytteröområdet Havet
11 Yttre Valdemarsviken 2 SE644174-155613 Arnöudden E 27 Yttre Valdemarsviken Havet