GRMÖ, Typområden på jordbruksmark

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Regional förtätning av det nationella delprogrammet Typområden på jordbruksmark.

Typområden på jordbruksmark är ett undersökningsprogram som ingår i den svenska miljöövervakningen. Syftet är att öka kunskapen om sambandet mellan jordbrukets odlingsåtgärder och vattenkvalitet i avrinnande vatten samt att följa förändringar över tiden i dessa samband. Typområdena fungerar som exempelområden och resultaten relateras till statistik för hela den svenska åkermarken. Liknande undersökningar genomförs i de övriga nordiska länderna, i Baltikum och i västra Ryssland. Eftersom typområdena inte är ämnade för recipientkontroll redovisas inte deras namn och exakta läge. Detta är dessutom en sätt att säkerställa undersökningarnas kontinuitet då dessa är beroende av lantbrukarnas vilja att delta genom att lämna uppgifter om sina odlingsåtgärder. Tre av dessa typområden (N33, E23 och U8) har en särställning inom programmet eftersom de ingår i pilotprojektet ”Greppa Fosforn”. Projektet har som syfte att testa metoder som kan reducera transporten av fosfor från jordbruksmark, vilket innebär att lantbrukarnas odlingsåtgärder i dessa tre områden påverkas.
Läs mer
Ej granskad
Jordbruksmark
Löpande program
Naturvårdsverket
RMÖ, Regional miljöövervakning
1988
-
Pågående
Östergötland
Kalmar
Blekinge
Skåne
Halland
Västra Götaland
Värmland
Västmanland
Gävleborg
2012-05-08 10:27
2012-08-17 08:14
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Typområde E23 SE647999-152999 Typområde E23 E23 Söderköpingsån
2 Typområde E24 SE647998-152998 Typområde E24 E24 Kustområde
3 Typområde H29 SE628000-153000 Typområde H29 H29 Öland
4 Typområde K31 SE631999-147999 Typområde K31 K31 Kustområde
5 Typområde K32 SE623000-143000 Typområde K32 K32 Kustområde
6 Typområde M39 SE617999-137999 Typområde M39 M39 Rönne å
7 Typområde N33 SE627999-132999 Typområde N33 N33 Genevadsån
8 Typområde O14 SE652999-132999 Typområde O14 O14 Göta älv
9 Typområde O17 SE647999-132999 Typområde O17 O17 Göta älv
10 Typområde S13 SE653000-133000 Typområde S13 S13 Göta älv
11 Typområde U8 SE658000-153000 Typområde U8 U8 Norrström
12 Typområde X2 SE688000-158000 Typområde X2 X2 Delångersån