RMÖ, Södermanlands län. Metaller i fisk

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet övervakar halter och haltutveckling av metaller i abborre från ett begränsat områden i Södermanlands skärgård (Askö-Fifång).
Programmet syftar till att följa belastningssituationen för fisk i länets kustområden, att tillhandahålla representativa referensvärden för
regionala och lokala miljögiftsstudier, samt om möjligt att klargöra om fiskens metallhalter är av betydelse ur konsumtionssynpunkt.

Fisk insamlas vid de stationer som ingår i delprogrammet "Integrerad kustfiskövervakning, Kustlevande fiskbestånd vid Askö-Fifång". Detta innebär en god samordning med ett annat delprogram och innebär dessutom en hög kostnadseffektivitet. Abborre är en dominerande art i de årliga provfiskena vid Askö/Fifång.

Ett överskott av fisk lagras i miljöprovbanken vid Naturhistoriska Riksmuseet för framtida analysbehov.
Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
RMÖ, Regional miljöövervakning
2005
-
Pågående
Södermanland
2014-12-01 11:31
2014-12-01 11:41
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Askö-Fifångsområdet SE652557-160578 Askö-Fifångs metaller i fisk RMÖ-KUST-METAL-FISK Asköfjärden Havet