KÖ, Bällstaåns vattensamverkan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Bällstaån är ett ca 10 km långt vattendrag som börjar som ett dike i Järfälla och rinner sedan genom Stockholm och Sundbyberg innan det mynnar i Bällstaviken. Avrinningsområdet är till stor del bebyggt och består främst av bostäder, men i nära anslutning till ån finns också flera industriområden och kraftigt trafikerade vägar. Bällstaån är ett av de mest förorenade vattendragen i Stockholmsområdet. Detta miljöövervakningsprogram är tänkt att ge underlag för att följa upp vattenkvaliteten i Bällstaån och Bällstaviken i Ulvsundasjön. Därmed kan också de miljökvalitetsnormer som finns fastställda för de berörda vattenförekomsterna samtidigt följas upp. För att kunna följa upp vattenförekomsternas status är det nödvändigt med en långsiktig miljöövervakning.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Stockholms stad
Järfälla kommun
Solna kommun
Sundbybergs kommun
KÖ, kommunal övervakning
2000
-
Pågående
Stockholm
2014-12-05 17:22
2020-09-11 14:56
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bällstaviken SE658415-162258 Mälaren-Ulvsundasjön Norrström
2 Bällstaån, Bergslagsvägen SE658813-161796 Bällstaån Norrström
3 Bällstaån, Brädgårn SE658568-161996 Bällstaån Norrström
4 Bällstaån, Järfällavägen SE658991-161496 Bällstaån Norrström
5 Bällstaån, Mjölnarstigen Spånga SE658649-161936 Bällstaån Norrström
6 Bällstaån, Nedströms Hjulsta Vattenpark SE658741-161835 Bällstaån Norrström
7 Bällstaån, Nedströms Veddesta dike SE658881-161729 Bällstaån Norrström
8 Bällstaån, Nälsta dike SE658506-162051 Bällstaån Norrström
9 Bällstaån, travbron SE658515-162050 Bällstaån Norrström
10 Bällstaån, Uppströms Hjulsta Vattenpark SE658770-161822 Bällstaån Norrström
11 Bällstaån, Uppströms Järfälla SE659079-161355 Bällstaån Norrström
12 Bällstaån, Uppströms Veddesta dike SE658910-161695 Bällstaån Norrström
13 Bällstaån, Veddesta dike SE658907-161695 Bällstaån Norrström
14 Bällstaån, Vålberga SE658847-161765 Bällstaån Norrström
15 Bällstaån, Äggelundavägen SE658948-161634 Bällstaån Norrström