Mätkampanj WATERS

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
WATERS är ett femårigt forskningsprogram som startade våren 2011. Målet är att utveckla och förbättra de bedömningsgrunder som används för att klassificera status hos svenska kust- och inlandsvatten i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten. Programmets fokus är de biologiska kvalitetsfaktorer som används för att bedöma vattenkvalitet. Dessa är makrofyter, bottenfauna, växtplankton och fisk. I vattendrag är även bentiska kiselalger en kvalitetsfaktor. Inom programmet vidareutvecklas dessutom de metoder som används för att ge en samlad bedömning av ett vattens status.

Resultaten av forskningen är användbara i praktisk förvaltning av Sveriges vattenmiljöer. WATERS arbetar därför nära Vattenmyndigheterna och Havs- och vattenmyndigheten, det vill säga de myndigheter som har till uppgift samordna och utvärdera tillståndet i våra sjöar, vattendrag och kustvatten.

Under 2012 och 2013 utfördes gradientstudier i Västra Götalands län och Östergötlands län. Underlaget från dessa studier har använts vid länens bedömningar av miljöstatus 2013 och stationerna återfinns i VISS för aktuella vattenförekomster.

Akronymen WATERS står för: Waterbody Assessment Tools for Ecological Reference conditions and status in Sweden.
Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Punktinsats
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Naturvårdsverket
VER, Verifieringsövervakning
2012
2013
0
Västra Götaland
2015-02-27 10:36
2015-03-03 07:36
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 ASKERÖFJORDEN SE644663-126278 'Askeröfjorden Askeröfjorden Havet
2 HALSANABBE SE645204-126629 'Halsanabbe Halsefjorden Havet
3 ISAKEN W SE642833-124862 'Isaken W Marstrandsfjorden Havet
4 KATTEN SE643246-125699 'Katten Hake fjord Havet
5 KOLLHOLM SE646823-126575 'Kollholm Havstensfjorden Havet
6 RAMSÖN W SE643527-125983 'Ramsön W Hake fjord Havet
7 STORA DEJE SE647048-126548 'Stora Deje Havstensfjorden Havet
8 TRUSKÄREN SE642993-124694 'Truskären Marstrandsfjorden Havet
9 W1.1 SE647462-126906 W1:1 Byfjorden Havet
10 W2.1 SE646644-126600 W2.1 Havstensfjorden Havet
11 W3.1 SE644474-126287 W3.1 Askeröfjorden Havet
12 W4.1 SE643071-125637 W4.1 Hake fjord Havet
13 W5.1 SE642908-124833 W5.1 Marstrandsfjorden Havet