NMÖ, Mätkampanjer i havet, Naturvårdsverket

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Mätkampanjer ingår i den nationella övervakningen, programområde Kust och hav. Ett flertal mätkampanjer har skett över åren. Syftet är att fånga in mer påverkade områden och att öka den geografiska täckningen jämfört med den löpande övervakningen. År 2009 undersöktes makrovegetation i påverkade områden och under 2010-2011 var det Fria vattenmassan som undersöktes kopplat till vattenförvaltningens behov. Kustfiskbestånd hade en kampanj 2011 i påverkade områden och då samlades även fisk in för senare analys av metaller och miljögifter.

Naturhistoriska riksmuseet utförde analyserna av metaller och miljögifter i kustfisk under 2013 på uppdrag av Naturvårdsverket. Resultaten ger underlag för att bedöma miljömålen "Giftfri miljö" och Hav i balans och en levande kust och skärgår". Resultaten presenteras i rapporten "Contaminants in fish from potentially polluted sites along the Swedish coast with the national monitoring programme as reference", NRM 8:2014. Halterna från fisk vid påverkade områden jämförs med referenser i det nationella programmet. Vissa områden har förhöjda halter jämfört med referenserna. Vissa ämnen som t.ex. kvicksilver, PBDE och TBT låg över gränsvärdena vid många platser och även vid referenserna, vilket indikerar en tillförsel via atmosfärisk deposition.

Hittills har bara Västerbottens station lagts in i programmet. Detta kommer att kompletteras framöver.
Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Punktinsats
NMÖ, Nationell miljöövervakning
2009
2013
Avslutat
Västerbotten
2016-05-16 10:35
2017-04-28 15:16
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Skelleftebukten, nationell mätkampanj SE718286-175998 Skelleftebukten Simpan Havet