SCR, Nationell screening av nya prioriterade ämnen 2012/13, Naturvårdsverket

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Screeningen ingår i Sveriges nationella övervakning, programområde Miljögiftssamordning. Syftet är att identifiera de kemiska
ämnen som kan medföra hälso- och miljöproblem. Målet Varje år väljs ett antal ämnen ut som screenas i olika matriser. Man väljer de områden och matriser där ämnet eller ämnena i fråga har störst chans att hittas. är att få en ”early-warning" för nya miljögifter. Resultaten från screeningen ger också underlag för beslut ifall ämnet ska ingå i löpande övervakning och underlag för åtgärder som t.ex. regler för kemikalieanvändning.

År 2012-13 screenades de 15 nya prioriterade ämnena enligt vattendirektivet i matriserna fisk och vatten. SWECO fick uppdrag att analysera och utvärdera förekomsten av ämnena i inlandsvatten och kustvatten, på uppdrag av Naturvårdsverket. Resultaten presenteras i rapporten "Occurence of additional WFD priority substances in Sweden". Syftet var att undersöka i vilken omfattning de nya prioriterade ämnena förekommer och om det finns geografiska skillnader. Inga tydliga geografiska skillnader fanns för ämnena som kunde mätas i vattenfas (doklofenak, terbytryn och 17beta-estradiol). För fisk indikerades förekomst av punktkällor för HBCD och PFOS. Avloppsreningsverk anses vara en viktig källa för de nya prioriterade ämnena.

Hittills har bara Västerbottens station vid kusten lagts in i programmet. Detta kommer att kompletteras framöver.
Läs mer
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
NMÖ, Nationell miljöövervakning
RMÖ, Regional miljöövervakning
SCR, Screening
2012
2013
Avslutat
Västerbotten
2016-05-16 11:17
2017-04-28 15:17
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Österfjärden, screening 2012 SE707763-172344 Österfjärden Österfjärden Havet