GRMÖ, Provbankning och analys av miljögifter i fisk

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Som ett kompletterande miljöövervakningsprogram till det nationella delprogrammet med en miljöprovbank som finns på Naturhistoriska riksmuseet (NRM) i Stockholm och samordnas av Naturvårdsverket, har flera länsstyrelser kommit överens om en förtätning av fiskanalyser inom den regionala miljöövervakningen. Det har gett upphov till ett länsstyrelsegemensamt delprogram för provbankning av fisk för analyser av metaller och organiska miljögifter.
Dessa sparade prover är ovärderliga då det möjliggör retrospektiva studier och tidstrendsstudier. Genom att man kan följa hur halterna av miljögifter i sparade prover fördelar sig både geografiskt och över tid kan man följa kemikalieanvändningen i samhället, spridningen av dessa ämnen samt kopplingar till eventuella effekter i miljön.

Förväntade resultat:
Delprogrammet bör ge en god rumslig beskrivning av belastningen av
prioriterade kemiska ämnen och särskilda förorenande ämnen med gränsvärden för biota, där fisk avses som mest känsliga organism, inom de i delprogrammet deltagande länens sjöar, vattendrag och kustvatten.

Upprepade insamlingar av fisk från samma lokaler bör ge möjlighet att utvärdera hur halter av ovannämnda kemiska ämnen i fisk förändras. Dessa data bör kunna ge indikationer om det finns behov av kostrekommendationer för fisk från lokaler med hög belastning av miljögifter.

Delprogrammet bör ge underlag till klassificering av kemisk och ekologisk
status i ytvatten med avseende på metaller och organiska miljögifter, vilket möjliggör uppföljning av miljökvalitetsnormer, åtgärdsplanering och
uppföljning inom arbetet med vattenförvaltnings- och havsmiljöförordningen.

Delprogrammet bör ge underlag för uppföljning av miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård.
Läs mer
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Löpande program
Länsstyrelsen i Stockholms län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2014
-
Pågående
Västerbotten
2022-03-17 17:45
2022-05-03 14:33
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Ursviksfjärden_provbankning SE718741-175550 Ursviksfjärden Ursviksfjärden Ligger utanför HARO
2 Österfjärden_provbankning SE707955-172246 Österfjärden Umeälven