Vi behöver dina synpunkter!

Lämna dina synpunkter på en eller flera vattenförekomster

För att hitta de vatten du vill lämna synpunkter på använder du sökfunktionen. Du kan söka antingen via huvudavrinningsområde eller kommun. Är det en viss typ av vatten (sjö, vattendrag etc) markerar du detta under vattenkategori. Observera att om du länkats hit via en vattenförekomst i VISS är det den vattenförekomsten som din kommentar kommer att kopplas till. 

Det går också att använda kartan till höger för att hitta det vatten du vill lämna synpunkter på. Kartan innehåller de vattenförekomster som omfattas av samrådet. Informationsklicka (vänster musknapp) på vattnet och välj "Lämna samrådssynpunkt" för att komma till formuläret för det aktuella vattnet. 

Miljögifter - Nya bedömningar och förslag till MKN

På grund av ändringar i EU-direktiv och därav ändringar i Havs- och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2013:19 har nya bedömningar tagits fram. Ändringarna gäller följande och har i vissa fall medfört förslag till reviderade miljökvalitetsnormer:

  • - Tolv nya prioriterade ämnen ingår nu i kemisk status för ytvatten. Sex av dessa ämnen förekommer i vissa ytvattenförekomster i Sverige i så höga halter att det finns risk för att miljökvalitetsnormerna inte kan nås. De sex ämnen som ingår i förslaget till åtgärdsprogram är dioxiner, PFOS och fyra bekämpningsmedel. Dioxiner bildas oavsiktligt vid förbränning. PFOS har tidigare använts i brandsläckningsskum.
  • - Utöver de nya prioriterade ämnena ingår även PFAS (summa 11) avseende kemisk grundvattenstatus i samrådet. PFAS (summa 11) utgörs av summan av elva olika PFAS-ämnen, dessa framgår i föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster. PFAS är högflourerade ämnen som bland annat används i impregnering, rengöringsmedel och brandskum.
  • - Parallellt har även de särskilda förorenande ämnena koppar och zink, som ingår som fysikalisk-kemiska parametrar under ekologisk status (enligt bilaga 6 till HVMFS 2013:19), klassificerats om i många ytvattenförekomster. Tidigare baserades klassificeringen på totalhalt men nu är den baserad på modellerad biotillgänglig halt.

För mer information om vattenförvaltning och hur du kan påverka via samrådet vänligen se www.vattenmyndigheterna.se.

Valt samråd,Miljögifter 20171101-20180430, är inte aktivt!