Logotype för vattenmyndigheternas samråd

Vattenmyndigheternas samråd

Under perioden 1 november 2020 till 30 april 2021 samråder Sveriges fem vattenmyndigheter om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2021–2027. 


I VISS finns mycket av det underlag som vattenmyndigheterna har använt för att ta fram samrådshandlingarna. Du kan lämna synpunkter på bedömningar och åtgärdsförslag för vattemnförekomster direkt på denna webb. 

Under perioden 1 mars 2020 till 30 april 2021 samråder vattenmyndigheterna särskilt om miljökvalitetsnormer för vattenförekomster som påverkas av vattenkraft.
Det gäller påverkan från den vattenkraft som omprövas 2022-2024, enligt den nationella planen för omprövning av vattenkraft, NAP. Du kommer att kunna lämna synpunkter direkt i VISS från och med 1 mars.  

Vattenmyndigheternas samråd