VISSIMPROVEMENT0018165

  • Förbättringsbehov
Motivering
Definitivt vandringshinder cirka 1,5 kilometer från mynningen i form av en kvarndamm.
Parameter
Konnektivitet i uppströms och nedströms riktning i vattendrag 1 Antal
Miljöproblem
Miljöproblem i ytvatten 4.2 Konnektivitetsförändringar
Specificering saknas
Påverkan
Påverkan i ytvatten 7.1 Andra morfologiska förändringar - Barriärer
Specificering saknas
Förbättringsbehovet gäller för
Vatten  Ireå-Ire - SE641619-713634
Stödgeometrier
Land
Sverige - SE
Myndighet
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Nordvästra Gotland - AREA00450
Delområde/Ansvarsområde
Gotland - AREA00262
Huvudavrinningsområde
Kustområde - SE118117
Delavrinningsområde
Mynnar i havet - SE641567-166596
Vatten
Ireå-Ire - SE641619-713634
Län
Gotland - 09
Kommun
Gotland - 0980
Förbättringsbehovsinformation
Skapad
2014-02-21 09:38
Skapad av
Länsstyrelsen i Gotlands län