Östersjön

 • Förvaltningsområde
 • MarineUnitID: BAL-SE-RG-Ostersjon
Allmän beskrivning

Östersjön, även kallat Baltiska havet eller Baltiska sjön, är ett cirka 413 000 kvadratkilometer stort och upp till 459 meter djupt innanhav med bräckt vatten, beläget i norra Europa. Östersjön gränsar politiskt i väster till Danmark och Sverige, i öster till Finland, Ryssland, Estland, Lettland och Litauen, i söder till Polen och Tyskland.

Läs mer
Områdestyp
Region
Area
140901,95 km2
Grupper av havsbassänger
Bottniska Viken
Egentliga Östersjön
Havsbassänger
Bottenhavet
Bottenviken
N Kvarken
Vattenmyndighet
Havs- och vattenmyndigheten
Koordinater
SWEREF99 TM Nordlig: 6586990
SWEREF99 TM Östlig: 694442

Deskriptorer och kriterier för God Miljöstatus

God miljöstatus är definitionen av det tillstånd som vi ska arbeta för att nå i svensk havsmiljö

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som används för att se till att god miljöstatus upprätthålls eller uppnås

Åtgärdsprogram för havsmiljön

För att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön har ett åtgärdsprogram för havsmiljön tagits fram. Här listas åtgärderna och det finns länkar till faktablad där varje åtgärd beskrivs. Åtgärderna i åtgärdsprogrammet ska med start 2016 genomföras av myndigheter och kommuner. De flesta åtgärder i programmet är av styrmedelstyp som till exempel vägledningar, utredningar, information och bidrag. Dessa leder direkt eller indirekt till att fysiska åtgärder genomförs.
 • Främmande arter
 • Fiskar och skaldjur som påverkas av fiske
 • Övergödning
 • Bestående hydrografiska villkor
 • Farliga ämnen
 • Marint avfall
 • Biologisk mångfald
 • Marina skyddade områden
 • Restaurering
 • Uppföljning

Hydrologisk och administrativ information

Namn

Visningsnamn Östersjön
Landskod SE
Vattenmyndighet Havs- och vattenmyndigheten

Koordinater

RT 90 2,5 gon V - X 6586853 RT 90 2,5 gon V - Y 1648584
WGS84 Latitud 6586990,132 WGS84 Longitud 2050820,411
ETRS-89 Latitud 59.65514 ETRS-89 Longitud 18.71846
SWEREF99 TM Nordlig 6586990 SWEREF99 TM Östlig 694442

Vattentyp och -storlek

Områdestyp Region
Area (km2) 140902