Reducering av invasiva främmande arter

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000605
Reducering av invasiva djur- och växtarter kan ske genom att man fysiskt plockar bort den oönskade arten med hjälp av maskiner, redskap eller andra hjälpmedel.
VISSMEASURETYPE000605
Publik och till planering
Kvadratmeter Sekundär enhet
Kvadratkilometer Sekundär enhet
Hektar Sekundär enhet
Antal Primär enhet
5 år
2012-07-03 10:39
2016-08-22 08:25

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Introducerade sjukdomar eller arter
Annan signifikant påverkan - Introducerad sjukdom
Annan signifikant påverkan - Introducerade arter

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Annat betydande miljöproblem
Främmande arter

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 50-400 % - Sverige
Hjälptext för Investeringskostnad
För Rörliga kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 200 000 kr/st - Sverige 50-400 % - Sverige
Hjälptext för Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 44 000 kr/st - Sverige
För Antaganden finns ingen uppgift
För Åtgärdseffekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

8. Levande sjöar och vattendrag Positiv
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Positiv
16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv

Miljöindikatorer

Finansieringskällor

Finansieringskällor

Länsstyrelsen - Övrigt
NV - Kommunala naturvårdsmedel
NV - Biologisk månfaldsanslag
NV - Övrigt

Samarbetspartners

Samarbetspartners

Naturvårdsverket
Vattenmyndigheten
Länsstyrelserna
Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Vattenråd
Ideell naturvård
Naturskyddsföreningen
Annan ideell naturvård
För Synergieffekter finns ingen uppgift

Hinder

Hinder

Avsaknad av ekonomiska incitament
Negativa mark- och fiskerättsägare

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt i ett förändrat klimat kan inte bedömas. Åtgärdens effekt kan inte bedömmas ur ett generellt perspektiv.
För Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift