Efterbehandling av miljögifter

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000734
Åtgärdsmetoder inom efterbehandling är väldigt objektspecifika. Denna övergripande åtgärdskategori är en genomsnittlig skattning.
VISSMEASURETYPE000734
Publik och till planering
Kvadratmeter Sekundär enhet
Antal Primär enhet
Kubikmeter Sekundär enhet
Kilo Sekundär enhet
30 år
2012-09-26 11:27
2019-10-16 15:33
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Andra prioriteringsgrunder

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Punktkällor - Bräddning
Punktkällor - Andra signifikanta punktkällor
Diffusa källor - Urban markanvändning
Diffusa källor - Jordbruk
Diffusa källor - Transport och infrastruktur
Diffusa källor - Förorenad mark/gammal industrimark
Diffusa källor - Andra relevanta
Nedskräpning, olaglig avfallsdumpning

Påverkan grundvatten

Annan signifikant påverkan
Punktkällor - Förorenade områden
Punktkällor - Deponier
Punktkällor - IED-industri
Punktkällor - Lakvatten från gruvdrift
Punktkällor - Andra signifikanta punktkällor
Diffusa källor - Jordbruk
Diffusa källor - Urban markanvändning
Diffusa källor - Andra signifikanta diffusa källor
Okänd påverkan
Historisk förorening

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Miljögifter
Annat betydande miljöproblem

Miljöproblem grundvatten

Miljögifter
Övriga miljöproblem

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal

30 000 000 kr/st - Sverige, Land

50-300 % - Sverige, Land

Hjälptext för Investeringskostnad Denna schablon bygger på en genomsnittlig kostnad av en EBH-objekt med riskklass 1. Bygger på Naturvårdsverkets rapport NV 00336-13 Bilaga 1.

Enhet för beräkning av standardvärden Antal

200 000 kr/st - Sverige, Land

50-1000 % - Sverige, Land

Hjälptext för Utrednings- och administrativa kostnader Endast utredningskostnader som är direkt kopplade till åtgärden.
För Rörliga kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal

30 200 000 kr/st - Sverige, Land

20-300 % - Sverige, Land

Hjälptext för Total åtgärdskostnad Denna schablon bygger på en genomsnittlig kostnad av en sanering av ett EBH-objekt med riskklass 1. Bygger på Naturvårdsverkets rapport NV 00336-13 Bilaga 1.

Enhet för beräkning av standardvärden Antal
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

Minskad påverkan från förorening
Reduktion av aktuellt PRIO ämne angivet i mg l-1
För Övriga effekter finns ingen uppgiftFör Andra effekter finns ingen uppgift
För Miljömålskoppling finns ingen uppgiftFör Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgiftFör Klimatbedömning finns ingen uppgift

Koppling mot nyckel åtgärder

Koppling till "nyckelåtgärder" är hur VISS kopplar ihop åtgärdstyper med den struktur som används vid rapportering till EU av åtgärder som görs i Sverige. Benämningen i rapporteringen är "Keytype of Measures".

KeyTypeOfMeasuresIndicators

Efterbehandling av förorenade områden
Åtgärder mot utsläpp samt utfasning av prio-ämnen