Efterbehandling av miljögifter

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000734
Åtgärdsmetoder inom efterbehandling är väldigt objektspecifika. Denna övergripande åtgärdskategori är en genomsnittlig skattning.
VISSMEASURETYPE000734
Publik och till planering
Kvadratmeter Sekundär enhet
Antal Primär enhet
Kubikmeter Sekundär enhet
Kilo Sekundär enhet
30 år
2012-09-26 11:27
2015-05-27 20:26
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Andra prioriteringsgrunder

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

1. Punktkällor
1.2 Punktkällor - Bräddning
1.2.1 Punktkällor - bräddning av dagvatten
1.3 Punktkällor - IPPC-industri
1.4 Punktkällor - Inte IPPC-industri
1.5 Punktkällor - Andra relevanta punktkällor
2. Diffusa källor
2.1 Diffusa källor - Urban markanvändning
2.2 Diffusa källor - Jordbruk
2.3 Diffusa - Transport och infrastruktur
2.4 Diffusa - Förorenad mark/gammal industrimark
2.6 Diffusa källor - Andra relevanta
8. Annan signifikant påverkan
8.1 Annan signifikant påverkan - Nedskräpning, olaglig avfallsdumpning
8.2 Annan signifikant påverkan - Dumpning av muddermassor och/eller slam till sjöss
8.9 Annan signifikant påverkan - Markavvattning

Påverkan grundvatten

1 Punktkällor
2 Diffusa källor
6 Annan signifikant påverkan
1.1 Punktkällor - Förorenade områden
1.2 Punktkällor - Deponier
1.3 Punktkällor - Oljeindustri
1.4 Punktkällor - Lakvatten från gruvdrift
1.5 Punktkällor - Utsläpp till mark
1.6 Punktkällor - Andra signifikanta punktkällor
2.1 Diffusa källor - Jordbruk
2.3 Diffusa källor - Urban markanvändning
2.4 Diffusa källor - Andra signifikanta diffusa källor
1.7 Annan miljöfarlig verksamhet
2.4.1 Diffusa källor - Transport och infrastruktur

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

2. Miljögifter
2.1 Förorening av miljögifter
2.2 Förorenade sediment
6. Annat betydande miljöproblem

Ekosystemsberoende miljöproblem

Miljögifter
Övriga miljöproblem

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 30 000 000 kr/st - Sverige 50-300 % - Sverige
Hjälptext för Investeringskostnad Denna schablon bygger på en genomsnittlig kostnad av en EBH-objekt med riskklass 1. Bygger på Naturvårdsverkets rapport NV 00336-13 Bilaga 1.

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 200 000 kr/st - Sverige 50-1000 % - Sverige
Hjälptext för Utrednings- och administrativa kostnader Endast utredningskostnader som är direkt kopplade till åtgärden.
För Rörliga kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Totalkostnader

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 30 200 000 kr/st - Sverige 20-300 % - Sverige
Hjälptext för Total åtgärdskostnad Denna schablon bygger på en genomsnittlig kostnad av en sanering av ett EBH-objekt med riskklass 1. Bygger på Naturvårdsverkets rapport NV 00336-13 Bilaga 1.

Total årskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 1 700 000 kr/st - Sverige
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

Minskad påverkan från förorening
Reduktion av aktuellt PRIO ämne angivet i mg l-1
För Övriga effekter finns ingen uppgiftFör Andra effekter finns ingen uppgift
För Miljömålskoppling finns ingen uppgiftFör Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgiftFör Klimatbedömning finns ingen uppgift

Koppling mot nyckel åtgärder

Koppling till "nyckelåtgärder" är hur VISS kopplar ihop åtgärdstyper med den struktur som används vid rapportering till EU av åtgärder som görs i Sverige. Benämningen i rapporteringen är "Keytype of Measures".

KeyTypeOfMeasuresIndicators

Efterbehandling av förorenade områden
Åtgärder mot utsläpp samt utfasning av prio-ämnen