Åtgärder för att minska påverkan från miljöfarlig verksamhet

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000735
Denna åtgärdskategori omfattar utsläppsreduktioner från industri och annan miljöfarlig verksamhet.
VISSMEASURETYPE000735
Publik och till planering
Kvadratmeter Sekundär enhet
Antal Primär enhet
Kubikmeter Sekundär enhet
Ton Sekundär enhet
30 år
2012-09-26 12:07
2019-08-29 15:42
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Punktkällor - reningsverk
Punktkällor, reningsverk < 2000 pe
Punktkällor, reningsverk 200 - 2000 pe
Punktkällor, reningsverk > 2000 pe
Punktkällor, reningsverk < 10000 pe
Punktkällor, reningsverk < 15000 pe
Punktkällor, reningsverk < 150000 pe
Punktkällor - Bräddning
Punktkällor - bräddning av dagvatten
Punktkällor - bräddning av avloppsvatten
Diffusa källor - Urban markanvändning
Annan signifikant påverkan
Annan signifikant påverkan - Dumpning av muddermassor och/eller slam till sjöss
Annan signifikant påverkan - Klimatförändringar

Påverkan grundvatten

Annan signifikant påverkan
Punktkällor - Andra signifikanta punktkällor
Punktkällor - Utsläpp till mark
Punktkällor - Annan miljöfarlig verksamhet

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen
Syrefattiga förhållanden p.g.a. belastning av organiska ämnen

Miljöproblem grundvatten

Övriga miljöproblem

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 1 000 000 kr/st - Sverige
Hjälptext för Investeringskostnad Kostnader kan variera oerhört mycket från fall till fall. Om en större anläggning avses bör en bättre skattning göras.
För Rörliga kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 1 000 000 kr/st - Sverige 50-1000 % - Sverige
Hjälptext för Total åtgärdskostnad Kostnader kan variera oerhört mycket från fall till fall. Om en större anläggning avses bör en bättre skattning göras.

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 54 000 kr/st - Sverige
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

Minskad påverkan från förorening
För Övriga effekter finns ingen uppgiftFör Andra effekter finns ingen uppgift
För Miljömålskoppling finns ingen uppgiftFör Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgiftFör Klimatbedömning finns ingen uppgift

Koppling mot nyckel åtgärder

Koppling till "nyckelåtgärder" är hur VISS kopplar ihop åtgärdstyper med den struktur som används vid rapportering till EU av åtgärder som görs i Sverige. Benämningen i rapporteringen är "Keytype of Measures".

KeyTypeOfMeasuresIndicators

Åtgärder mot bekämpningsmedels­föroreningar från jordbruket
Efterbehandling av förorenade områden
Åtgärder mot utsläpp samt utfasning av prio-ämnen