Kalkning

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000800
VISSMEASURETYPE000800
Publik - ej till planering
Nationella Kalkdabasen
ej null
Antal Primär enhet
1 år
2012-12-14 11:00
2019-03-26 15:29
För Referenser finns ingen uppgift För Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd finns ingen uppgift

Platsval för åtgärder

För Platsval för åtgärders effekt finns ingen uppgift

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Transport och infrastruktur

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Försurning

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden
Hjälptext för Investeringskostnad
För Rörliga kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Totalkostnader

Enhet för beräkning av standardvärden
För Antaganden finns ingen uppgift
För Åtgärdseffekter finns ingen uppgiftFör Miljömålskoppling finns ingen uppgiftFör Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgift

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat. Beakta förändringar i temperatur och nederbörd inklusive förändringar i frekvens av extrem nederbörd etc. så att en långsiktigt hållbar lösning väljs. Brunifiering kan öka med ökad avrinning och/eller nederbörd vilket ger ökat kalkningsbehov. Ökad avrinning kan också ge ett ökat kalkningsbehov. Beakta lokala förhållanden/förutsättningar innan åtgärden vidtas.
För Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift