Återskapa eller förbättra hydrologisk regim

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000804
Åtgärder som syftar till att återskapa eller förbättra den hydrologska regimen i ett vatten.
VISSMEASURETYPE000804
Publik och till planering
Meter Sekundär enhet
Kvadratmeter Sekundär enhet
Hektar Sekundär enhet
Antal Sekundär enhet
Kubikmeter per sekund Primär enhet
30 år
2013-01-09 18:33
2020-01-30 08:28
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Vattenuttag eller vattenavledning - för jordbruk
Vattenuttag eller vattenavledning för dricksvatten
Vattenuttag eller vattenavledning - för industri
Vattenuttag eller vattenavledning - för kylvatten
Vattenuttag eller vattenavledning - för vattenbruk
Vattenuttag eller vattenavledning - för vattenkraft
Vattenuttag eller vattenavledning - annat
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för vattenkraft
Flöde och mofologi - Verksdamm, vattenkraft i drift
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för dricksvatten
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för översvämningsskydd
Förändring av hydrologisk regim - jordbruk
Förändring av hydrologisk regim - vattenkraft
Förändring av hydrologisk regim - annat
Förändring av hydrologisk regim - annat: urban markanvändning
Förändring av morfologiskt tillstånd - för jordbruket
Förändring av morfologiskt tillstånd - annat

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Flödesförändringar

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

För Fasta kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden

80-120 % - Sverige, Land

Hjälptext för Löpande kostnader

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden

80-120 % - Sverige, Land

Hjälptext för Total åtgärdskostnad En grov schablon

Enhet för beräkning av standardvärden
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

För Effektparametrar finns ingen uppgift

Övriga effekter

Habitat - HABITAT

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Ökning Hektar Kubikmeter per sekund
Kostnadseffektivitet kr per år för Ökning per ha Habitat
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Avser tillskapat, tillgängliggjort eller förbättrat habitat.
Hjälptext för Habitat
För Andra effekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

8. Levande sjöar och vattendrag Positiv
11. Myllrande våtmarker Positiv
16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv

Miljöindikatorer

För Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgift

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat. Beakta förändrade temperaturer och förändrade flödesförhållanden (både kraftiga flöden och torka) i ett förändrat klimat. Vid åtgärd för ökad kontakt med strandzon kan effekten utebli vid tex. torka. Vid åtgärden ökad minimitappning kan åtgärdens effekt påverkas av flödesförhållandenas förändring. vid åtgärden ökad vattengenomströmning kan effekten påverkas av flödesförhållanden men också av förhållandet mellan havsnivåhöjning och landhöjning-/sänkning. Beakta därför alltid lokala förhållanden/förutsättningar innan åtgärden vidtas.

Koppling mot nyckel åtgärder

Koppling till "nyckelåtgärder" är hur VISS kopplar ihop åtgärdstyper med den struktur som används vid rapportering till EU av åtgärder som görs i Sverige. Benämningen i rapporteringen är "Keytype of Measures".

KeyTypeOfMeasuresIndicators

Åtgärder mot kontinuitetsförändringar, morfologiska förändringar och flödesförändringar
Åtgärder för effektivisering av vattenanvändandet för bevattning
Antal km vattendrag som berörs av åtgärden