Övrig åtgärd – ej specificerad i åtgärdsbiblioteket

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000907
Detta är en öppen kategori att använda för att hantera åtgärder som inte motsvaras av någon åtgärdskategori i åtgärdsbiblioteket. Den bör användas med försiktighet bara när det inte går att hänföra åtgärden till någon annan åtgärdskategori. Man bör även betänka att åtgärden inte får någon information från denna åtgärdskategori som definierar vad det är för någonting. Det är viktigt att åtgärden blir registrad noggrant även med påverkan och miljöproblem för att den skall kunna fungera i sökningar mm.
VISSMEASURETYPE000907
Publik - ej till planering
Meter Sekundär enhet
Avstånd (meter) till ytvatten Sekundär enhet
Kvadratmeter Sekundär enhet
Hektar Sekundär enhet
Antal Primär enhet
Kubikmeter Sekundär enhet
Kubikmeter per sekund Sekundär enhet
Kilo Sekundär enhet
6 år
2013-11-13 15:45
2019-07-16 14:35
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

För Påverkan som åtgärd riktas mot finns ingen uppgiftFör Miljöproblem som åtgärd riktas mot finns ingen uppgift

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal

1 000 000 kr/st - Sverige, Land

0-10000 % - Sverige, Land

Hjälptext för Investeringskostnad Schablonen är beräknad av genomsnittet av åtgärder redovisade på denna kategori. En bättre uppskattning bör fyllas i för respektive åtgärd när denna åtgärdskategori används.

Enhet för beräkning av standardvärden Antal
Hjälptext för Utrednings- och administrativa kostnader

Enhet för beräkning av standardvärden Antal
Hjälptext för Restvärde

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal
Hjälptext för Löpande kostnader

Enhet för beräkning av standardvärden Antal
Hjälptext för Löpande intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal
Hjälptext för Produktionsbortfall

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal

1 000 000 kr/st - Sverige, Land

0-10000 % - Sverige, Land

Hjälptext för Total åtgärdskostnad Schablonen är beräknad av genomsnittet av åtgärder redovisade på denna kategori. En bättre uppskattning bör fyllas i för respektive åtgärd när denna åtgärdskategori används.

Enhet för beräkning av standardvärden Antal
För Antaganden finns ingen uppgift
För Åtgärdseffekter finns ingen uppgiftFör Miljömålskoppling finns ingen uppgiftFör Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgiftFör Klimatbedömning finns ingen uppgiftFör Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift