Utsläppsreduktion miljöfarlig verksamhet

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE001065
Denna övergripande åtgärdskategori omfattar utsläppsreduktioner från miljöfarlig verksamhet och ska tillämpas om inte någon åtgärd är initierad. För anläggningar som inte varit föremål för åtgärd genom tillsyn, prövning, omprövning och prövotidsredovisning på länge kan det vara aktuellt att ha åtgärder på övergripande nivå.
VISSMEASURETYPE001065
Publik och till planering
Meter Sekundär enhet
Kvadratmeter Sekundär enhet
Antal Primär enhet
Liter Sekundär enhet
Kilo Sekundär enhet
år
2019-08-29 15:06
2020-10-20 11:10
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

För Prioritering finns ingen uppgift

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Punktkällor - IED-industri
Punktkällor - Inte IED-industri
Punktkällor - Deponier
Punktkällor - Lakvatten från gruvdrift
Punktkällor - Andra signifikanta punktkällor
Diffusa källor - Atmosfärisk deposition

Påverkan grundvatten

Punktkällor - Deponier
Punktkällor - IED-industri
Punktkällor - Lakvatten från gruvdrift
Punktkällor - Andra signifikanta punktkällor
Punktkällor - Inte IED-industri

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen
Syrefattiga förhållanden p.g.a. belastning av organiska ämnen
Miljögifter
Försurning

Miljöproblem grundvatten

Miljögifter

Åtgärdskostnader

För Fasta kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal

7 500 000 kr/st/år - Sverige, Land

10-240 % - Sverige, Land

Hjälptext för Löpande kostnader Schablonkostnaden finns enbart som en nationell schablonkostnad och är beräknad som en årlig löpande kostnad, vilket inkluderar alla tänkbara administrativa kostnader.

Schablonkostnaden grundar sig på miljöskyddskostnader som publiceras av Statistiska centralbyrån kopplade till vatten. Det är enbart industriföretag inom SNI-koderna; 07–09, 10–12, 17, 20–21, 24–25 och 35–36 som har inkluderats i beräkningarna. Schablonkostnaden representerar ett genomsnitt av de miljöskyddsinvesteringar och löpande kostnaderna för en industri under ett kalenderår.

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljoskyddskostnader/

Totalkostnader

Enhet för beräkning av standardvärden
För Antaganden finns ingen uppgift
För Åtgärdseffekter finns ingen uppgiftFör Miljömålskoppling finns ingen uppgiftFör Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgiftFör Klimatbedömning finns ingen uppgift

Koppling mot nyckel åtgärder

Koppling till "nyckelåtgärder" är hur VISS kopplar ihop åtgärdstyper med den struktur som används vid rapportering till EU av åtgärder som görs i Sverige. Benämningen i rapporteringen är "Keytype of Measures".

KeyTypeOfMeasuresIndicators

Åtgärder mot utsläpp samt utfasning av prio-ämnen
Antal förändrade tillstånd