RMÖ, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort, Örebro län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Provtagning och analys av grundvatten utförs för att registrera förändringar i grundvattnets kemi bl.a. till följd av antropogen påverkan.
Antropogen påverkan ger upphov till en mängd olika föroreningar som riskerar att påverka grundvattnet, t.ex. bekämpningsmedel, nitrat och PAH:er. Kunskapen om kvaliteten i grundvatten som kan antas vara antropogent påverkade är otillräcklig.

För att miljöövervakning av antropogent påverkade grundvatten ska ske på ett sätt som motsvarar en del av kraven i förordningen 2004:660 om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (VFF) och SGU:s föreskrifter SGU-FS 2006:2 samt miljömålet Grundvatten av god kvalitet behövs en vägledning till upprättande av de regionala provtagningsprogrammen.

Resultatet av övervakningen ska visa hur grundvatten påverkas av antropogena aktiviteter samt ge underlag till en bättre riskbedömning.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Örebro län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2010
-
Pågående
Örebro
Värmland
2011-02-14 11:24
2012-09-28 16:58

Provtagning och analys av grundvatten utförs för att registrera förändringar i grundvattnets kemi bl.a. till följd av antropogen påverkan. Analys av Basparametrar, Metaller, Klorerade lösningsmedel, Bensen, PAH och Växtbekämpningsmedel.
Undersökningstyper
Startår 2010 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
pH 2010 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Alkalinitet 2010 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Arsenik 2010 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
2 gånger var sjätte år
Kadmium och kadmiumföreningar 2010 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
2 gånger var sjätte år
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2010 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
2 gånger var sjätte år
Klorid 2010 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Konduktivitet 2010 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Ammonium 2010 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitrat 2010 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sulfat 2010 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Atrazin 2010 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
2 gånger var sjätte år
Bensen 2010 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
2 gånger var sjätte år
1,2-dikloretan 2010 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
2 gånger var sjätte år
Diuron 2010 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
2 gånger var sjätte år
Isoproturon 2010 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
2 gånger var sjätte år
Bly och blyföreningar 2010 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
2 gånger var sjätte år
Nickel och nickelföreningar 2010 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
2 gånger var sjätte år
Polyaromatiska kolväten (PAH) 2010 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
2 gånger var sjätte år
Triklormetan (kloroform) 2010 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
2 gånger var sjätte år
Krom 2010 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
2 gånger var sjätte år
Zink 2010 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
2 gånger var sjätte år
Koppar 2010 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
2 gånger var sjätte år
MCCP 2010 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
2 gånger var sjätte år
Bentazon 2010 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
2 gånger var sjätte år
Cyanazin 2010 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
2 gånger var sjätte år
Diklorprop 2010 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
2 gånger var sjätte år
Glyfosat 2010 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
2 gånger var sjätte år
Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop 2010 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
2 gånger var sjätte år
Metsulfuronmetyl 2010 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
2 gånger var sjätte år
Pirimikarb 2010 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
2 gånger var sjätte år
Sulfosulfuron 2010 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
2 gånger var sjätte år
Tifensulfuronmetyl 2010 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
2 gånger var sjätte år
Tribenuronmetyl 2010 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
2 gånger var sjätte år
Trikloreten och Tetrakloreten 2010 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
2 gånger var sjätte år
Benso(a)pyrene 2010 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
2 gånger var sjätte år
Syrgas 2010 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kalcium 2010 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kobolt 2010 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
2 gånger var sjätte år
Järn 2010 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
2 gånger var sjätte år
Vanadin 2010 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
2 gånger var sjätte år
Kalium 2010 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Natrium 2010 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Mangan 2010 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
2 gånger var sjätte år
Magnesium 2010 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fosfat 2010 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluor 2010 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalaluminium 2010 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning