RMÖ Gotlands län, sötvatten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Regional miljöövervakning i Gotlands län. Syftet är att följa halter och transporter av olika ämnen liksom långsiktiga trender av bestånd av fisk, kiselalger och bottenfauna. Data från övervakningen används som underlag vid bedömning av ekologisk status inom vattenförvaltningen samt för bedömningar av regionala miljömål.
För vattenkemi anges undersökningen som RMÖ/SRK vilket beror på att Gotlands kommun bekostar en del av undersökningen som ett led i uppföljningen av påverkan från reningsverk.
Läs mer
Godkänd
2011-02-22 09:52
Inlagd och granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Gotlands län
RK, Recipientkontroll
RMÖ, Regional miljöövervakning
SRK, Samordnad recipientkontroll
1988
-
Pågående
Gotland
2011-02-16 08:20
2020-07-02 07:58

Undersökningen har som syfte att verifiera klassningar på sjöar där det tidigare endast funnits enstaka mätningar. Provtagning sker 4 ggr/år under en period av minst 1 år. När det gäller växtplankton analyseras endast klorofyll.
Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 2011 Slutår 2017
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 2011 2017 4 gånger per år Länsstyrelsen i Gotlands län
Klorofyll a 2011 2017 4 gånger per år Länsstyrelsen i Gotlands län
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden 2011 2017 4 gånger per år Länsstyrelsen i Gotlands län
Vattenfärg 2011 2017 4 gånger per år Länsstyrelsen i Gotlands län
Näringsämnen 2011 2017 4 gånger per år Länsstyrelsen i Gotlands län
Totalkväve 2011 2017 4 gånger per år Länsstyrelsen i Gotlands län
Totalfosfor 2011 2017 4 gånger per år Länsstyrelsen i Gotlands län