SRK, Höje å

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Den samordnade vattenkontrollen i Höje å startade 1969. 1982 tog Höje å vattendragsförbund över den samordnade recipientkontrollen. Nuvarande kontrollprogram startade 1989.
Syfte: att samordna övervakningen av tillståndet i Höjeåns sjöar och vattendrag och belysa effekter av framförallt utsläpp från industrier och andra punktkällor men också i viss mån av areella källor samt ge underlag för utvärdering, planering och utförande av miljöskyddande åtgärder inom avrinningsområdet.
Idag bedrivs den samordnade recipientkontrollen av Höje å vattenråd www.hojea.lund.se/
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Höje å Vattenråd
SRK, Samordnad recipientkontroll
1982
-
Pågående
Skåne
2011-02-20 11:16
2017-12-01 13:48

Påväxten i form av kiselalgerundersöktes första gången i en lokal vid ett tillfälle 2003. Från och med 2007 har kiselalger undersökts i två provpunkter en gång om året i rinnande vatten. Påväxtundersökningarna genomförs under september. Deformerade skal räknas fr.o.m 2010.
Undersökningstyper Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys
Startår 2003 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Påväxt-kiselalger 2003 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Statusen för kvalitetsfaktorn Påväxt-Kiselalger bedöms utifrån den sammanvägda bedömningen av IPS-indexet (med eventuell expertbedömning utifrån stödparametrarna TDI och %PT) och ACID.
IPS-index för Kiselalger 2003 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
IPS-indexet visar på närings-och föroreningspåverkan. Stödparametrarna TDI och %PT används för att verifiera bedömningen och för expertbedömning när IPS-indexet ligger nära en klassgräns och TDI och %PT avviker.
ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 2003 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
ACID - visar vilket surhetsintervall vattendraget befinner sig inom.
TDI-index för Kiselalger 2003 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Stödparameter till IPS - visar på näringspåverkan.
%PT för Kiselager 2003 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Stödparameter till IPS - visar på organisk förorening.
Deformerade kiselalgsskal 2010 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
En förhöjd andel (>1%) deformerade kiselalgsskal visar på annan typ av påverkan som t.ex. bekämpningsmedel, tungmetaller eller liknande.