SRK, Höje å

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Den samordnade vattenkontrollen i Höje å startade 1969. 1982 tog Höje å vattendragsförbund över den samordnade recipientkontrollen. Nuvarande kontrollprogram startade 1989.
Syfte: att samordna övervakningen av tillståndet i Höjeåns sjöar och vattendrag och belysa effekter av framförallt utsläpp från industrier och andra punktkällor men också i viss mån av areella källor samt ge underlag för utvärdering, planering och utförande av miljöskyddande åtgärder inom avrinningsområdet.
Idag bedrivs den samordnade recipientkontrollen av Höje å vattenråd www.hojea.lund.se/
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Höje å Vattenråd
SRK, Samordnad recipientkontroll
1982
-
Pågående
Skåne
2011-02-20 11:16
2017-12-01 13:48

Provtagning av metaller i vatten omfattar två provpunkter (pkt 10, 21), som provtas varje månad. Proverna från respektive provpunkt blandas flödesproportionellt till ett samlingsprov som analyseras vid årets slut på bly, kadmium, koppar, krom, nickel och zink.
Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 1989 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 1989 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 1989 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 1989 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nickel och nickelföreningar 1989 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 1989 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom 1989 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 1989 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 1989 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö