SRK, Höje å

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Den samordnade vattenkontrollen i Höje å startade 1969. 1982 tog Höje å vattendragsförbund över den samordnade recipientkontrollen. Nuvarande kontrollprogram startade 1989.
Syfte: att samordna övervakningen av tillståndet i Höjeåns sjöar och vattendrag och belysa effekter av framförallt utsläpp från industrier och andra punktkällor men också i viss mån av areella källor samt ge underlag för utvärdering, planering och utförande av miljöskyddande åtgärder inom avrinningsområdet.
Idag bedrivs den samordnade recipientkontrollen av Höje å vattenråd www.hojea.lund.se/
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Höje å Vattenråd
SRK, Samordnad recipientkontroll
1982
-
Pågående
Skåne
2011-02-20 11:16
2017-12-01 13:48

Det vattenkemiska basprogrammet ger underlag för bedömningar av tillståndet avseende närings-, försurnings-, syre-, och grumlighetsstatus och omfattar följande parametrar: temperatur, pH, konduktivitet, grumlighet, syrgas, totalfosfor, fosfatfosfor, totalkväve, nitrat- och nitritkväve, ammoniumkväve och BOD7. De flesta parametrarna följs upp i samtliga provpunkter 6-12 gånger om året.

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 1982 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1982 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 1982 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Biologisk syrgasförbrukning, 7 dygn 1982 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 1982 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenfärg 2010 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Grumlighet 1982 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1982 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1982 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1982 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 1982 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1991 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1989 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 1989 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1982 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1982 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1986 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1986 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1982 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1986 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1982 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2010 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 2010 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö