SRK, Höje å

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Den samordnade vattenkontrollen i Höje å startade 1969. 1982 tog Höje å vattendragsförbund över den samordnade recipientkontrollen. Nuvarande kontrollprogram startade 1989.
Syfte: att samordna övervakningen av tillståndet i Höjeåns sjöar och vattendrag och belysa effekter av framförallt utsläpp från industrier och andra punktkällor men också i viss mån av areella källor samt ge underlag för utvärdering, planering och utförande av miljöskyddande åtgärder inom avrinningsområdet.
Idag bedrivs den samordnade recipientkontrollen av Höje å vattenråd www.hojea.lund.se/
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Höje å Vattenråd
SRK, Samordnad recipientkontroll
1982
-
Pågående
Skåne
2011-02-20 11:16
2017-12-01 13:48

Växtplanktonundersökningar utförs 1 gång om året i augusti i Björkesåkrasjön och Häckebergsjön. Biomassa av dominerande arter och antal arter analyseras. Dessutom har de olika arternas frekvens skattats enligt en tregradig skala. Klorofyll a mäts 6 ggr per år.


Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar Växtplankton i sjöar
Startår 1992 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 1993 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Artantal för växtplankton 1993 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorofyll a 1992 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalbiomassa 1993 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö