SRK, Helge å

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Den samordnade vattenkontrollen i Helge å har genomförts årligen sedan 1976. Kontrollprogrammet har därefter reviderats vid ett par tillfällen. Programmet omfattar fysikaliska och kemiska vattenundersökningar, analyser av metaller i vatten samt undersökningar av plankton, påväxt, bottenfauna och fisk. Makrofyter tillkom 2014. Undersökningar görs både i sjöarnas ytvatten och bottenvatten.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Kommittén för samordnad kontroll av Helge å
SRK, Samordnad recipientkontroll
1976
-
Under uppbyggnad
Kronoberg
Jönköping
Skåne
2011-02-20 23:15
2021-11-25 15:09

Djurplanktonundersökningar har utförts i fem sjöar 2 gånger om året i april och augusti t.o.m. 2013 . Fr.o.m. 2014 kommer djurplankton att tas vart tredje/år (med utgångspunkt från de år som nätprovfiske utförs). Antal arter per liter räknas.


Undersökningstyper Djurplankton i sjöar
Startår 1976 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Djurplankton 1996 - Var tredje år Länsstyrelsen i Skåne län
Artantal för djurplankton 1996 - Var tredje år Länsstyrelsen i Skåne län
Biovolym för djurplankton 1996 - Var tredje år Länsstyrelsen i Skåne län
Zooplanktontäthet 1996 - Var tredje år Länsstyrelsen i Skåne län