SRK, Helge å

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Den samordnade vattenkontrollen i Helge å har genomförts årligen sedan 1976. Kontrollprogrammet har därefter reviderats vid ett par tillfällen. Programmet omfattar fysikaliska och kemiska vattenundersökningar, analyser av metaller i vatten samt undersökningar av plankton, påväxt, bottenfauna och fisk. Makrofyter tillkom 2014. Undersökningar görs både i sjöarnas ytvatten och bottenvatten.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Kommittén för samordnad kontroll av Helge å
SRK, Samordnad recipientkontroll
1976
-
Under uppbyggnad
Kronoberg
Jönköping
Skåne
2011-02-20 23:15
2021-11-25 15:09

Växtplanktonundersökningar har tidigare utförts 2 gånger om året i april och augusti i fem sjöar. Fr.o.m. 2014 provtas växtplankton i samma fem sjöar men bara 1 gång/år i augusti. Biomassa av dominerande arter och antal arter analyseras. Dessutom har de olika arternas frekvens skattats enligt en tregradig skala. Klorofyll a har tidigare mätts 4 ggr per år, vilket fr.o.m. 2014 har ändrats till 1 gång/år. Biomassa började mätas år 2000.


Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar Växtplankton i sjöar
Startår 1976 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 1976 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Artantal för växtplankton 1976 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorofyll a 1979 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalbiomassa 2000 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Före år 2000 har endast en skattning av arternas frekvens enligt en tregradig skala gjorts.
Planktontrofiskt index (PTI) 1976 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö