SRK, Helge å

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Den samordnade vattenkontrollen i Helge å har genomförts årligen sedan 1976. Kontrollprogrammet har därefter reviderats vid ett par tillfällen. Programmet omfattar fysikaliska och kemiska vattenundersökningar, analyser av metaller i vatten samt undersökningar av plankton, påväxt, bottenfauna och fisk. Makrofyter tillkom 2014. Undersökningar görs både i sjöarnas ytvatten och bottenvatten.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Kommittén för samordnad kontroll av Helge å
SRK, Samordnad recipientkontroll
1976
-
Under uppbyggnad
Kronoberg
Jönköping
Skåne
2011-02-20 23:15
2021-11-25 15:09

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 1976 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1976 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 1976 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 1976 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 1976 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenfärg 1976 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Grumlighet 1976 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1976 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1976 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1976 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 1976 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 1976 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1976 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1976 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 1976 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat 1976 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1976 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1976 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1976 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1976 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1978 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2014 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 1976 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö