SRK, Helge å

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Den samordnade vattenkontrollen i Helge å har genomförts årligen sedan 1976. Kontrollprogrammet har därefter reviderats vid ett par tillfällen. Programmet omfattar fysikaliska och kemiska vattenundersökningar, analyser av metaller i vatten samt undersökningar av plankton, påväxt, bottenfauna och fisk. Makrofyter tillkom 2014. Undersökningar görs både i sjöarnas ytvatten och bottenvatten.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Kommittén för samordnad kontroll av Helge å
SRK, Samordnad recipientkontroll
1976
-
Under uppbyggnad
Kronoberg
Jönköping
Skåne
2011-02-20 23:15
2020-11-16 14:25

Prov för analys av metaller i vatten tas på 8 punkter i rinnande vatten. Fr.o.m. 2014 analyseras arsenik, kadmium, krom, kvicksilver, nickel, bly och zink, från prover tagna varannan månad varje år på fyra lokaler respektive varannan månad vart tredje år på övriga fyra lokaler. Tidigare under perioden xxxx- 2013 analyserade även metallerna aluminium, barium, kobolt, koppar, (järn?), mangan och strontium.
Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 1976 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 2000 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Järn 2000 2013 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 2000 2013 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Prioriterade ämnen 1976 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 1976 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2000 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 1976 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nickel och nickelföreningar 1976 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 1976 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Arsenik 2000 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom 1976 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 1976 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 1976 2013 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2000 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kobolt 2000 2013 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 2000 2013 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Barium 2000 2013 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Strontium 2000 2013 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö