SRK, Råån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Den samordnade recipientkontrollen bedrivs av Rååns Vattendragsförbund www.raan.se

Kontrollprogrammet av Råån omfattar sedan 1986 undersökningar av vattenkemin. Från och med år 2000 genomförs undersökningar av bottenfaunan och från och med 2012 även kiselalger. Dessutom ingår från och med 1996 årliga fågelinventeringar i våtmarker. År 2003 startade en undersökning av groddjur i våtmarker.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Rååns vattendragsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1986
-
Pågående
Skåne
2011-02-20 23:27
2020-12-18 15:08

Kiselalger undersöktes på totalt åtta lokaler i huvudfåran och flera biflöden för första gången 2012 och därefter årligen, inom ramen för Rååns samordnade recipientkontroll. Deformerade skal räknas i proven.
Undersökningstyper Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys
Startår 2012 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Påväxt-kiselalger 2012 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Statusen för kvalitetsfaktorn Påväxt-Kiselalger bedöms utifrån den sammanvägda bedömningen av IPS-indexet (med eventuell expertbedömning utifrån stödparametrarna TDI och %PT) och ACID.
IPS-index för Kiselalger 2012 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
IPS-indexet visar på närings-och föroreningspåverkan. Stödparametrarna TDI och %PT används för att verifiera bedömningen och för expertbedömning när IPS-indexet ligger nära en klassgräns och TDI och %PT avviker.
ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 2012 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
ACID - visar vilket surhetsintervall vattendraget befinner sig inom.
TDI-index för Kiselalger 2012 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Stödparameter till IPS - visar på näringspåverkan.
%PT för Kiselager 2012 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Stödparameter till IPS - visar på organisk förorening.
Deformerade kiselalgsskal 2012 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
En förhöjd andel (>1%) deformerade kiselalgsskal visar på annan typ av påverkan som t.ex. bekämpningsmedel, tungmetaller eller liknande.