SRK, Södra Vätterns tillflöden

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll av Södra Vätterns tillflöden inom Jönköpings län. Kontrollen har skett i samordnad form sedan 1977, men år 1998 tillkom Habo kommun och programmet fick i stort den utformning det har idag.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Jönköpings kommun
SRK, Samordnad recipientkontroll
1998
-
Pågående
Jönköping
2011-01-26 10:32
2019-06-04 16:59

Undersökningstyper Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag
Startår 2006 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2006 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kadmium och kadmiumföreningar 2006 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2006 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bly och blyföreningar 2006 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Nickel och nickelföreningar 2006 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Dioxiner och dioxinlika föreningar 2006 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Särskilda förorenande ämnen 2006 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Krom 2006 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Zink 2006 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Koppar 2006 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) 2006 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2006 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kobolt 2006 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Totalaluminium 2006 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB