SRK, Södra Vätterns tillflöden

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll av Södra Vätterns tillflöden inom Jönköpings län. Kontrollen har skett i samordnad form sedan 1977, men år 1998 tillkom Habo kommun och programmet fick i stort den utformning det har idag.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Jönköpings kommun
SRK, Samordnad recipientkontroll
1998
-
Pågående
Jönköping
2011-01-26 10:32
2019-06-04 16:59

Näringsämnen, metaller och PCB i sediment.
Undersökningstyper Metaller i sediment
Startår 1978 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 1978 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalkväve 1978 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalfosfor 1978 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
TOC 1978 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Prioriterade ämnen 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 1978 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1978 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Antracen 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 1978 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nickel och nickelföreningar 1978 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Polyaromatiska kolväten (PAH) 1978 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dioxiner och dioxinlika föreningar 1978 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Särskilda förorenande ämnen 1978 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Arsenik 1978 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Krom 1978 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Zink 1978 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koppar 1978 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) 1978 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1978 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kobolt 1978 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Glödrest 1978 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning